نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

چکیده

علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ­های اولیه از بزه­دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی­های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه­دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می­طلبد؛ چرا که بزه­دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می­دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می­گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی­دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می­آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می­کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه­دیدگی کودکان متمرکز بر بزه­دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش­های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه­دیده برای ارتباط­گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scientific requirements of Interrogation of child victims of sexual abuse in the primary investigation process

نویسنده [English]

 • Hossein Goldouzian

Assistant professor in criminal law and criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences , Golestan university,Iran,Golestan

چکیده [English]

Despite the fact that the interrogation and initial questions and answers of the victim in the primary investigations process play a prominent role in the detection of crimes, but the physical and mental characteristics of the interrogator and the manner of the interrogation process have been disregarded in Persian criminal law studies. This article aims to answer the question with a descriptive-analytical method, what requirements should be considered in the interrogation process in the primary research stage to detect the victimization of children? To achieve this, according to the available data, the article is divided into three topics.
The first topic examines the selection of the interrogator and his training. If the first step, which is to have an expert interrogator with special physiological and mental characteristics, is not taken correctly, it will definitely not be time for the other steps.  In relation to the physical characteristics of the interrogator, various studies indicate that people have a tendency to disclose crimes for women in sensitive matters such as sexual crimes, and this tendency is more prominent in the case of children due to their sensitive nature. Out of all the requirements regarding the interrogation of children, the Iranian legislator has explicitly and correctly set criteria for the gender of the interrogator. Article 42 of the Criminal Procedure Law stipulates: "If possible, the interrogation and investigation of women and minors should be carried out by trained female officers and in accordance with religious standards." In addition to physical characteristics, the main thing that plays an important role in doing an accurate and reliable question and answer is the mental characteristics and capabilities that he acquires. The increase in skill and expertise leads to the reduction of bias and incorrect mental backgrounds, and as a result, more correct and reliable information is obtained. In many countries, such as the United States, Canada, and England, training courses are held to improve the expertise and skills of interrogators, and the interrogation process is subject to pre-determined and taught protocols. The most widely used and important of these protocols, which have many similarities with each other, are: 1 Step-Wise Interview Guidelines; 2. cognitive interview; 3. Ten-step Investigative Interview; 4. National Institute of Child Health and Human Development research interview protocol.
The second topic deals with the issue that after the selection and training of the interrogator, he should be able to get to know the child's condition and gain his trust in the beginning. The age of the victim, his physical, mental and spiritual abilities and problems, evolutionary or developmental considerations, ethnicity, language, culture, religion and the economic status of the family where he grows up and the places he went and comes are examples of information that should be obtained before the main question and answer session. This information can be obtained from the child's relatives, the school and kindergarten he goes to, and his doctors and teachers. After the initial acquaintance with the child, the interrogator should gain his trust by using them and by applying communication methods. Verbal and non-verbal communication, respecting the child's personal space by maintaining a proper distance and asking if the child feels comfortable with the distance between the interrogator and himself, calling him by name, Choosing words and arranging them next to each other in such a way that the child believes that the interrogator understands his painful situation and sympathizes with him has a great effect on creating empathy and intimacy between the two parties.
In the last topic and after communicating with the child, It is time for the interrogator to give basic training to the child and ask the main questions and answers related to the crime. Explaining the child's role in the interrogation, teaching how to answer the questions, explaining the concepts of truth and lies to the child and gaining a detailed understanding of him in answering the questions are the effects of basic training. In the main questions and answers and according to the protocols, the beginning of the main question and answer process should be with "open questions". After the interrogator has heard the child's free interpretation and everything that was in his mind since the day of the incident, he should add to its quantitative and qualitative richness through specialized questions. The questions should not be suggestive or in such a way that their answer is yes or no.
These explanations and information in various sources about this subject show that the primary investigations process, especially the interrogation session, question and answer session, interview or any other title that is placed on it, is one of the most important parts of criminal justice system, which is ultimately a huge part of the justifications for sentencing, but so far no special law or regulation has been written for its technical part. In other words, issues such as the existence of an expert and trained interrogator who has a special card should be included among the rights of the parties to a criminal case. It is clear that having legal information or work experience of the judge and officer who is responsible for the interrogation is not a guarantee for holding a useful and quality question and answer session.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Victim Child
 • sexual abuse
 • interrogation
 • Open-ended Questions
 • primary investigations
 1. ابراهیمی، شهرام؛ رئوفیان نائینی، حمید، جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی، شماره 72، صص 1 تا 23، 1394.
 2. اختری، عباس، موذن زادگان، حسنعلی، پایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 26، صص 41 تا 73، 1398.
 3. بشیریه، تهمورث، دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1391
 4. خالقی، علی، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ یازدهم، 1397.
 5. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو«اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت"، نشریه  پژوهش­های حقوقی، شماره 7، از 29 تا 53، بهار و تابستان 1384
 6. زارع فرابندی، فیروزه، نقش ارتباط غیرکلامی در مصاحبه مرجع، کتابداری و اطلاع­رسانی، مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره 12، صص 59-68، 1379.
 7. ساریخانی، عادل، پیرولی، سعیده، اعتبار علمی شهادت کودکان، پژوهش حقوقی، شماره 3، صص 61 تا 86، تابستان 1390.
 8. ساقیان، مهدی، تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 1392، نشریه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، 113-136، 1393.
 9. سهرابی، مهران، از پرونده شخصیت تا پرونده شناسایی شخصیت کودکان و نوجوانان، در: معظمی، شهلا، مهدوی، محمود، دانشنامه علوم جنایی اطفال و نوجوانان، نشردادگستر، چاپ اول، 1400.
 10. شریف­زاری، ژینوس، حمایت از اطفال بزه­دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران انگلستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
 11. عابدینی، غلامرضا؛ علوی، سیدمحمد تقی، بررسی محتوبات پرونده ی شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، حقوق جزا و سیاست جنایی، شماره 3، صص 97-119، 1395.
 12. کریمی، عباس، بزرگمهر، امیرعباس، تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روانشناسی و حقوق، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحات 87-104
 13. گلدوزیان، حسین، هدایتی گودرزی، حنانه، تحلیل کیفری ماهوی ناظر بر سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان، دیدگاه‌های حقوق قضایی. ۲۷ (۹۷)، صص ۲۸۵-۲۵۹، ۱۴۰1
 14. نجفی ابرندآبادى، علی حسین، «رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی، (درباره رابطه آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی)» مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، چاپ اول، نشر گرایش، 1388.
 15. نیازپور، امیرحسن، افتراقی شدن مراجع رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان در قلمرو سیاست کیفری ایران در: پورمحی آبادی، حسین، سیاست کیفری کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و بزهکار، نشر میزان، چاپ اول، 1395
 16. هدایت، هدیه، آیین دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در: معظمی، شهلا، مهدوی، محمود، دانشنامه علوم جنایی اطفال و نوجوانان، نشردادگستر، چاپ اول، 1400.
 17. هدایتی گودرزی، حنانه، بررسی حقوق اطفال­بزه دیده جرایم جنسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1397.