نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying of possibility of homicide by omission

چکیده [English]

The omission of the crime has always been one of the issues disputed in legal literature. Legislator in Article 295 of the Penal Code in 1392 allows crime by omission accepted and the conditions for the realization of this type of criminal behavior considered; But what has been said in this article about the omission is subject to leave and not absolute act of omission; In no event will the liability would leave it to the apex of the result will not be because the omission of occurrence of loss, only the 'condition' and the behavior of the results will not be about citation. In addition, it seems that the provisions of Article 295 are incompatible with the law and logical in some ways. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • omission
  • causal
  • duty
  • Liability
 
- الهی منش، محمدرضا، مرادی اوجقاز، محسن ( 1392 ). جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران: مجد. فصلنامه پژوهش حقوق ،« تأملی در مفهوم، مبانی و اقسام تعهد » .( - احمدی محمدرضا ( 1388
. عمومی، ش 26
- آقایی نیا، حسین ( 1392 ). جرایم علیه اشخاص(جنایات)،چاپ یازدهم، تهران: میزان.
- پوربافرانی، حسن ( 1392 ). جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، چاپ اول، تهران: جنگل.
ماهنامه دادرسی، سال ،« بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی » .( - پوربافرانی، حسن ( 1384 . نهم، ش 52
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1357 ). دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد استاد.
مجله تحقیقات ،« ترک فعل بهمثابه فعل نوعاً کشنده » .( - حاجی ده آبادی، احمد ( 1391  حقوقی، ش 57
فصلنامه دین و ارتباطات، ،« مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه » .( - حیاتی، علی عباس ( 1380 . ش 13 و 14
- زراعت، عباس ( 1392 ). حقوق جزای عمومی 1و 2،ج 1، تهران: جنگل.
- زراعت، عباس ( 1392 ). حقوق جزای اختصاصی 1،تهران: جنگل 
توسط « سلب حیات » ترک فعل منجر به » .( - ساریخانی، عادل، آقابابایی بنی اسماعیل ( 1390
. فصلنامه فقه پزشکی، سال سوم، ش 7 و 8 ،« پزشک بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از » .( - شاکری، ابوالحسن، مرادی کندلاتی، اسفندیار ( 1388
. مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، دفتر 1 ،« طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران
،« اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392 » .( - صادقی، محمدهادی ( 1393 . فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 6، ش 2
- صادقی، محمدهادی ( 1393 ). جرایم علیه اشخاص، چاپ بیستم، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر ( 1374 ). حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات،چاپ اول، تهران: موسسه نشر یلدا. 120
- محقق داماد، مصطفی ( 1379 ). حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- مصباح، محمدتقى ( 1378 ). آموزش فلسفه،ج 2، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى.
- میرمحمدصادقی، حسین ( 1392 ). جرایم علیه اشخاص،چاپ یازدهم، تهران: میزان.
مطالعه تطبیقی ترک فعل بهعنوان عنصر مادی جرایم علیه » .( - میرمحمد صادقی، حسین ( 1385
. مجله تحقیقات حقوقی، ش 43 ،« اشخاص
- نجیب حسنی، محمود ( 1386 ). رابطه سببیت در حقوق کیفری،مترجم: عباس نیای زارع،
سیدعلی، چاپ دوم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- ابن منظور، لسان العرب ( 1408 ه.ق). ج 1، چاپ اول، بیروت: دارالحیاء التراث العربی.
- آملی، میرزا محمدتقی ( 1380 ه.ق). مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی؛ ج 12 ، چاپ اول، بی جا.
- خویی، ابوالقاسم ( 1424 ه.ق). مبانی تکمله المنهاج، جلد 2، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
- صدر، سید محمد باقر ( 1403 ه.ق). فتاوی الواضحه، چاپ هشتم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
- گلپایگانى، سید محمدرضا ( 1378 ). مجمع المسائل، ج 3، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم.
- محقق حلی ( 1408 ه.ق). شرایع الاسلام، ج 3، قم: انتشارات عبدالحسین محمد علی بقال.
- نجفی، محمد حسن ( 1404 ه.ق). جواهر الکلام. ج 43 ، چاپ ششم، تهران: المکتبهالاسلامیه.