نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق،واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران .

2 استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، ایران

چکیده

از نظرگاه تاریخ حقوق کیفری ایران باید گفت که از اقدامات مهم ناصر الدین شاه قاجار ، وضع قانون اساسی موسوم به "قانون اساسی سلطنت ناصر الدین شاه" است . طبق فقره اول ماده دهم این قانون ، مجازات خائن دولت قتل بود و در فقرات بعدی از همین ماده قانونی ، مصادیق خائنین به دولت به صراحت ذکر شده بود که وفق فقره سوم آن "هر کسی هزار دینار رشوه یا پیشکش بگیرد ، خائن دولت است." بنابراین طبق این قانون مرتشی ، مجرم و قابل مجازات بود و هر گاه مال الرشا از هزار دینار بیشتر می شد این جرم از درجه جنایی محسوب و مرتکب، مستوجب مجازات اعدام بود .
بعد از آن قانون جزای عرفی مصوب 1335 قمری (1295 شمسی) طی مواد 159 تا 166 خود به بحث اخذ رشوه پرداخته بود و البته این جرم را در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داده بود. نخستین قانون کلاسیک ایران که به موضوع رشا و ارتشا به مقامات عمومی می پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 بود که مواد 139 تا 148 آن به موضوع رشا و ارتشا می پرداخت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bribery and personal bribery between national and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Arsalan Ashrafi 1
  • Amir Iravanian 2
  • mehdi hooshyar 3

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz, Iran

چکیده [English]

Although one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. Today, from the point of view of international instruments and comparative law, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption, which should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector? And what is the reaction to it? The findings of the study indicate that in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a special type of private bribery (receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. Judicial seeks to extend this prohibition to all private sectors in charge of public services. Especially it seems that the provisions and basis of the recently issued "Unanimous Decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court" have made this possible even more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial and administrative corruption
  • public Services
  • public service agents
  • embezzlement
  • illegal occupation