نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله  ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی ـ به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم ـ در مسکن مهر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aspects of Crime-proneness with regard to the Policy of Mehr Housing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babai 1
  • Maryam Ghorbanpur Rasekh Danesh 2

چکیده [English]

 
Crime-proneness aspects of the policy made by ninth-government due to cheap housing for poor groups of people in society, namely Mehr Housing, are considerable from two perspectives: ecological and sociological. From the ecological perspective, Mehr Housing is exposed to high risk of crime-proneness including factors such as high population density, segregation and causing the immigration of people. From the sociological perspective, it also includes factors such as conflict of cultures, anomy and causing the decline of social capital (such as sense of security, trust and cohesion of residents). These factors which seem have been driven by precipitance and non-comprehensive study in housing issues, do not draw a desirable horizon for society housing health condition. Therefore, it is worthy of attention to take some measures by the administrators in order to prevent such situations. This article suggests some solutions to get out of crime-proneness situations, by analyzing ecological and sociological causes of the crime and conforming them to the Mehr Housing policy. These solutions are such as fidelity to the primary aims of Mehr Housing policy through the monitoring the process of the implement of laws and regulations which were enacted for transferring Mehr Housing and also imposing some sanctions dealing with delinquents which can help to the reduction of cases like immigration of people to the metropolises and subsequently decline of conflict of cultures and obscurity of persons and finally reduction of crimes and deviations. Moreover, by changing the half-made constructions without any applicants to the necessary facilities and promoting the qualitative aspects, it will be possible to be hopeful about the rate increase of social capital - as an essential bascule for social prevention of crime-   in Mehr Housing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr housing
  • Chicago school
  • Crime-proneness
  • Criminal ecology
  • anomy
  • Social Cohesion
 
مهاجرت و جرم؛ نقش مهاجرت در » ،(  آتش پور، حمید؛ محمد زاده، تورج ( 1376 . ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 33 ،« پیدایشانواع جرایم
 احمدی، حبیب ( 1383 )، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حاشیه نشینان بر رفتار بزهکارانه،
مطالعهی موردی حاشیهنشینان شهر شیراز، شیراز، مرکز جمعیتشناسی.
 اردلان، نادر؛ لوئیسسرت؛ خوزه، دوشی؛ بالکریشنا، صفدی؛ موشه، کندیلیس، خورخه 1389 )، منشور حقوق اسکان، تهران، انتشاراتیادآوران. )
تأثیر تخریبمحلهی خاکسفید بر سرمایه ی اجتماعی اهالی » ،(  برغمدی، هادی ( 1387
. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28 ،« محله خاکسفید
 بوئر، آلن؛ روفر، اگزویه ( 1382 )، خشونتو ناامنی شهری، تهران، تهران، انتشارات مجد.
رابطهی تراکم جمعیت با میزان و نوع » ،(  بیانلو، یوسف؛ منصوریان، محمد کریم ( 1385
. فصلنامهی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22 ،« جرم
 پرفیت، آلن ( 1378 )، پاسخهایی به خشونت، ترجمهی مرتضی محسنی، تهران، انتشارات دگنج دانش، چاپ اول.
،« تحلیل جامعهشناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیررسمی » ،(  پیران، پرویز ( 1380
. مجلهی جامعهشناسی ایران، شماره 6
 پیکا، ژرژ ( 1390 )، جرمشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان،
چاپ دوم.
 خلیلی عراقی، منصور ( 1366 )، شناختعوامل مؤثر در گسترش بی رویه ی شهر تهران ،
تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 دانش، تاج زمان ( 1376 )، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ تهران، انتشارات کیهان، چاپ هفتم.
 رحمت، محمدرضا ( 1390 )، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم.
 سیگل، لاری جی ( 1385 )، جرمشناسی، ترجمهی یاشار سیفالهی، تهران، انتشارات دفتر
تحقیقات کاربردی پلیسآگاهی ناجا.
 شکوهی، حسن ( 1369 )، جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر ، تهران،
ابعاد جرمزایی سیاست مسکن مهر 55
انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
 صدیق سروستانی، رحمتالله ( 1383 )، آسیبشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آن، چاپ اول.
 عمید، حسن ( 1360 )، فرهنگفارسی عمید، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
 فوکویاما، فرانسیس ( 1385 )، پایان نظم ، ترجمه غلا م عباس توسلی، نشر حکایت قلم، چاپ اول.
 فیلد، جان ( 1385 )، سرمایهی اجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران، موسسهی عالی
پژوهشتأمین اجتماعی، چاپ اول.
ماهنامه ی ،« نقشمهاجرت در بزهکاری نوجوانان و جوانان » ،(  قلی بیگیان، فاطمه ( 1379
. اصلاح و تربیت، سال ششم، شماره 64
 کلانتری، محسن ( 1380 )، بررسی جغرافیای جرم و جنایتدر مناطق شهر تهران ، رساله ی
دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران.
 کلکوهن، ایان ( 1387 )، طراحی عاری از جرم ، ترجمه مهرداد رایجیان و حمیدرضا
عامری سیاهویی، تهران، انتشارات میزان.
 کی نیا، مهدی ( 1370 )، مبانی جرم شناسی ، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
سرمایه ی اجتماعی؛ ارتباط آن با » ،(  مرادی حسنآباد، محسن؛ حیدری، یوسف ( 1390
. فصلنامه مطالعاتپیشگیری از جرم، سال ششم، شماره 20 ،« بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم
نشریه ی ،« تأثیر شرایط مسکن در بزهکاری جوانان ایران »،(  مساواتی آذر، مجید ( 1358  پیوند، شماره 1
 معظمی، شهلا ( 1388 )، بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.
 معین، محمد ( 1371 )، فرهنگفارسی، جلد 3، تهران، نشر امیرکبیر، چاپهشتم.
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 84  1383 )، تقریرات درسجامعهشناسی جنایی ، دورهی
کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی ( 1390 )، دانشنامه ی جرم شناسی ، تهران،
انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
 نوربهاء، رضا ( 1383 )، زمینهی جرمشناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم. 56
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
- Akcomak, I, Semih and Weel, Bas ter, 2008, the impact of social capital on
crime, IZA discussion paper, No. 3603.
- Buonanno, Paolo, Montolio, Daniel, Vanin, Pado, 2009, Does social capital
reduce crime? Journal of law and economics, University of Chicago, Vol. 52.
- Camarota, Steven, A. and Vaughan, Jessica, M, 2009, Immigration and
Crime, Assessing a Conflicted Issue, Center for Immigration Studies.
- Deller, Steven, C. and Deller, Melissa, A. 2010, Rural Crime and Social
Capital, Growth and Change journal, Vol. 41, No. 2.
-Harold, M. Rose, 1971, the black ghetto, Newyork.
-Harries, Keith, 2006, Property crimes and violence in United States: An
analysis of the influence of population density, international journal of criminal
justice sciences, Vol.1.
-Huff ،C. R ،1980, Conflict Theory in Criminology ،from the world wide web https://www.ncjrs.gov.
- Johnston, R. J. et al, 1983, the dictionary of human geography, Oxford:
Basil Blackwell.
- Schelling, C. Thomas, 1971, Dynamic models of segregation, journal of
mathematical sociology, Vol. 1.
-Van kempen, R & A. S. Ozuckren, 1998, Ethnic segregation in cities: New
forms and explanations in a dynamic world, urban studies, Vol. 35, No. 10.
- What is social capital? From the world wide web http:// www.oecd.org,
Organasation of Economic Cooperation and Development.
- http:// www.etemadnewspaper.ir
روزنامه اعتماد، شماره 2790 ، دوشنبه، آبان 1392
- http://www.npscmi.ac.ir
-http://www.mardomsalari.com
- روزنامه مردمسالاری، مسکن مهر و دغدغههای مهاجرت به تهر ان، نسخه شماره 2945 04/