نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی(

چکیده

چکیده
هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل
خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل
عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و
کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون
جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء
بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در
حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در
ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده
است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را
نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این
سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم
منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق
این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس
غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول،
مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم،
مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث
مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Punishment of Murder in the Criminal Law of Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Jafar Kusha 1
  • Hamid Gholami 2

چکیده [English]

Abstract
Every society reacts in certain ways to criminal acts such as murder. In this
essay, the reaction of Afghani legal system to the crime of murder and
elements of murder will be examined. Firstly, through the introduction,
different types of punishment prescribed in Afghani Criminal Act will be
addressed, as well as the issue of implementation or non-implementation of
Qisas (religious punishment providing that murder’s blood must be shed)
which has given rise to ambiguity in punishment of murder. Under the
heading of Mens Rea in the first book of the Afghan Criminal Act, the
concepts of criminal intention and contingent intent have been recognized.
Thus, crime of murder, accordingly, can be categorized into murder in the
absolute sense and presumed as a murder. In the first part, the punishment
for the murder in the absolute sense and the impacts of exacerbating
circumstances on that will be considered. The second part will be dedicated
to the analysis of the presumed murder. Finally, the consequential and
complimentary punishments and civil liability arising out of the murder will
be briefly dealt with in the third part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Afghanistan criminal
  • Punishment
  • murder
  • Hanging
  • Prison
- آقایینیا، حسین، 1386 ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)، میزان،تهران.
- ابو عامر، محمد زکی و عبدالمنعم سلیمان، 1987 ، شرم القانون العقوبات،القسم الخاص،
دارانهضه العربیه، قاهره.
- استننگزای، معصوم، 1387 ، قاموس اصطلاحات حقوقی، انتشارات ماکس پلانک، کابل.
- الدره، ماهر عبدالشویش، 2009 ، شرح حقوق جزای اختصاصی عراق، اننشارات عاتک، قاهره.
- باقری، صادق، 1390 ، ضمانت اجرای نقض حقوق بشر در حقوق جزای افغانستان، رساله  دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
- پاد، ابراهیم، 1385 ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات دانشور، تهران .
- پرادل، ژان، 1386 ، حقوق کیفری تطبیقی، ترجمه مجید ادیب، تهران، میزان.
- جراید، قوانین و نظامنامه ها، 1387 ، انشتشارت وزارت عدلیه افغانستان، کابل.
- صانعی، پرویز، 1355 ، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه ملی، تهران
- صدر توحید خانه، محمد، 1388 ، حقوق جزای عمومی افغانستان، انتشارات ماکس پلانک، کابل.
- علامه، غلام حیدر، 1393 ، حقوق جزای عمومی افغانستان، انتشارات ابن سینا، کابل.
– فلچر، جرج، 1384 ، سیدزاده ثانی، مهدی، مبانی بنیادین حقوق جزا، انتشارات دانشگاه رضوی، مشهد.
- کریمی، عبدالوهاب، 1391 ، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات دانشگاه ابن سینا، کابل.
- محمود نجیب حسنی، 1974 ، شرح قانون جزاء، القسم العام، دار النهضۀ العربیۀ، قاهره.
-محمودی، فیروز، 1390 ، حقوق جزای اختصاصی افغانستان، انتشارات ماکس پلانک، کابل.
- معتصم، هارون، 1387 ، پروژه امور عدلی و قضایی افغانستان، کورس آموزش قضایی، بخش خاص حقوق جزا، کابل.
- میر محمد صادقی، حسین، 1386 ، جرایم علیه اشخاص، میزان، تهران.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان 39
- نجیب حسنی، محمود، 1988 ، شرح القانون العقوبات، القسم الخاص، داارلنهضه العربیه، قاهره.
- نمور، محمد سعید، 1986 ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دارالنهضه العربیه، قاهره