نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.

2 استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری‌ و کیفردهی‌ را عقلانیّت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل‌‌ می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان‌ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت‌‌ها محسوب می‌‌شود و چنانچه دولت‌ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت‌ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه‌ای در پاسخ‌گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد‌بنیاد در سیاست کیفری دولت‌هاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل‌‌محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rational-Based Right to Punishment

نویسندگان [English]

  • MEHDI MUSAZADEH KOFI 1
  • alihosein najafiabrandabadi 2
  • bagher shamloo 3
  • firoz mahmodi janaki 4

1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Qom Islamic Azad University, Iran.

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The legitimacy and acceptability of punishment is dependent on the legitimacy of its constructive political structures. To legitimize the political structures, we need the rule of law. Governments acting according to law consider rationality as a measure of legitimacy and credit the values and moral, social, and cultural norms of society. In modern governments based on wisdom, the principle of preserving the natural rights of humans and freedom has been established on reason. Citizens have the right to protest against it when governments fail to do their duty in protecting citizens’ freedoms. The principle of the right of states to punish, the basis and its principled structure and its effects, are the questions of the present study which has been carried out in descriptive-analytic mode. The right of citizens to rehabilitation and justice desert, as well as the rights of citizens to civil disobedience, and the right not to be punished are the results of the application of the rational-based right to punishment. The consequences of rational punishment are the mitigation and humanization of punishment and providing reasonable benefits to victims, criminals, and citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Sentencing''
  • ''Punishment Determining''
  • ''Legitimacy
  • ''Social contract'' Penal Rationality ''