نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.

2 استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مشروعیت و مقبولیتِ کیفر به مشروعیتِ ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیت کیفرگذاری‌ و کیفردهی‌ را عقلانیت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل‌‌ می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظِ حقوق و آزادی انسان‌ها است و هرگونه تعرض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت‌ها محسوب می-شود چنانچه دولت‌ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند، نسبت به آن معترض شوند. چگونگی ِاصل حق دولت‌ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای در پاسخ‌گویی به آن تلاش شده است. حق شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه همچنین حق شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حق کیفر خرد‌بنیاد در سیاست کیفری دولت‌هاست. نتیجه اجرایی شدن حقِ کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدنِ کیفر، تامین منافعِ معقولِ بزه دیده گان، مجرمان و شهروندان است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rational-Based Right to Punishment

نویسندگان [English]

  • MEHDI MUSAZADEH KOFI 1
  • alihosein najafiabrandabadi 2
  • bagher shamloo 3
  • firoz mahmodi janaki 4

1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Qom Islamic Azad University, Iran.

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Legitimacy and acceptability punishment is dependent on the legitimacy of its constructive political structures, for the legitimacy of political structures we need the rule of law. Governments that act according to law consider rationality as a measure of legitimacy and credit the values and norms of moral, social, and cultural norms of society. In modern governments based on wisdom, the principle of preserving the natural rights of humans and freedoms and any aggression on it requires a reason. Citizens have the right to protest against it when governments fail to do their duty in protecting citizen’s freedoms. The principle of the right of states to punish, the basis and its principled structure and its effects, is the question of the present study, which is descriptive- analytic has been tried through library information in response to it. The right of citizens on rehabilitation and justice desert, as well as the rights of citizens on civil disobedience and the right not punishment are the results of the doing rational-based, right to punish in a penal policy. The consequences of rational punishment are to Mitigation and becoming a human to provide the reasonable interests of victims, criminals, and civilians

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Sentencing''
  • ''Punishment Determining''
  • ''Legitimacy
  • ''Social contract'' Penal Rationality ''