نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

10.22054/jclr.2022.44956.1958

چکیده

هدف این مقاله بررسی برخی از مسائلی است که تحقیقات جنایی در قلمرو پروندههای مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیت شناخته شدن شکایتِ خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه‌راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها میگردد. وارونه جلوه دادن حقیقت، بدنام کردن بزهدیده، کنترل دولت بر رسانه ها و هدایت دلبخواه اخبار مربوط به واقعه،برخی از چالش های فراروی تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان هستند.
مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیات تحقیقِ حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسألة مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار، اطلاعات و گزارش‌های رسمی در کنارِ تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده‌های مرگ در بازداشتگاه/زندان‌های ایران، چالش‌های تحقیقات جنایی پیش‌روی خانواده‌های بزهدیده مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of criminal investigation in death in custody’s cases

نویسندگان [English]

  • mahdi gholampour 1
  • Mohammad Farajiha 2

1 department of criminal law & criminology. Tarbiat Modares university

2 Associated professor of criminal law & criminology at Tarbiat Modares niversity

چکیده [English]

Abstract
Background: This paper aims to consider some problems that challenge the criminal investigation of the cases of death in custody. While the complainants want to their complaint be recognized by the criminal justice system, systematic creation of some challenges, marginalize them and finally limit their access to justice in this kind of cases. Reversing the truth, victim defamation, the control of the state on media and arbitrary directing of the related news to the event as well as early comments of authorities before any independent investigation are some examples of the challenges in front of criminal investigation of death in custody’s cases.
Methodology: The current paper along with using related sources to the issue of death in custody, by analyzing the content of reports, information and news as well as discourse analyzing of officials in relation to 12 cases of death in custody/prison in Iran, analyze the investigation challenges face the victim’s families of death in custody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal investigation
  • death in custody
  • denying and reversing the truth
  • defamation the victim