نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می‌کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده‌کاوی، نقش مهمی در پیش‌بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش‌هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین‌نامه آن پیش‌بینی شده‌اند. چالش‌های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین‌المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

FIUs:From Prediction and Prevention of Money laundering and Financing of Terrorism to the Challenges of Dissemination of Information/ with Emphasis on the Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mehri Barzegar

Assistant Professor in Bu-Ali Sina University.Hamedan.Iran

چکیده [English]

Introduction: Combating against Money Laundering and Financing of Terrorism requires access to financial information. Therefore, The Financial Intelligence Units (FIUs) as the center of receiving, analyzing and disseminating financial data have a key role in prediction of the patterns of these criminal offences and thereof prevention before their integration in legitimate earnings. Establishment of the units were initially provided in the Article 7.1.B of the United Nations Convention against Organized Crime (the so-called Palermo Convention) and the Articles 41.1.B  and 58 of United Nations Convention against Corruption (the so-called Mérida Convention) and then was elaborately provided in FATF recommendations. In Iran, the unit was established according to the repeated Article 7 of the Anti-Money Laundering Amendment Act enacted in 1397. The FIUs should be autonomous, independent and national, and comply with the principles of information security and confidentiality once disseminating them. 
Methodology: This research is accomplished via descriptive-analytical approach. Comparing the FIU in the domestic law and the World Back and FATF recommendation, it seeks to analyze the role of FIUS in predicting and preventing Money Laundering and Financing of Terrorism.
Results and Discussion: The results indicate the significant role of the FUIS in predicting and preventing Money Laundering and Financing of Terrorism. In Prediction phase, after receiving information the unit conducts operational and strategical analyses on it (Interpretive Note to the Recommendation 29 of the FATF). The operational analysis is applies for prevention in micro-level whilst the strategical analysis is employed in macro-level in order to recognize the patterns and predict them. Without distinction between the two types of analyses, the Anti-Money Laundering Act has elaborated the task in the repeated Article 7-a. The requirement of issuing the National Deed of Risk Assessment by the unit is another step towards prediction of the two aforementioned crimes. The function of the unit is also considerable in preventing these crimes in different levels and types. At the first level, prevention is accomplished by drafting guidelines, which has been mentioned in the repeated Article 7.f and 7.g. The second level of prevention includes supervision on high-risk persons, regions and transactions. This task is conducted by the FIU as well. At the third level, the role of the unit manifests in cooperation with the judiciary and closer monitoring of the designated nationals. The role of the FIU can be perused in both situational and social prevention as well. In situational prevention, measures that seek to mitigate the risk or manage it, further actions on the Suspicious Transaction Reports (STRs), issuing blocking orders on property and so on are all instances of such preventive tools that the unit conducts either directly or indirectly. The reason behind the substantial role of the FIU in situational prevention lies behind its access to facilities of risk assessment. In social prevention, providing counsel to specific persons in the form of communication of guidelines (the repeated Article 7.e), provision of educational programs on detrimental consequences of these criminal offenses (the repeated Article 7.h) all are social preventive tools and suggest that the perspective the of legislator has been vaster to merely confine to situational preventive tools.
Conclusions: AML/CFT policies require vast cooperation between countries and immense sharing of financial data. However, Iran confronts two challenges of joining Egmont Group and international transparency in reaching this goal. Interpretive Note to the Recommendation 29 of the FATF has bound countries to join Egmont Group. Nonetheless, Iran has not succeeded in joining Egmont yet and its collaboration with other countries on data dissemination are limited to bilateral agreements. Indeed, the challenge of disseminating international data on money laundering lies behind disseminating data on sanctions. That is, some transactions of Iran with other countries is carried out via indirect methods that might be considered suspicious transaction. Also, the challenge of disseminating data on financing of terrorism returns to the Articles 154, 14.16 and 11 of the Constitution of the IRI. However, collaboration might benefit all parties. The Traditional approach of Iran towards international data disseminating would largely limit the potential of using the novel methods of cooperation and data sharing in favor of Iran. Transparency in national and international arena consists the other challenge for Iran in dissemination of data. Therefore, provision of a general reservation such as non-dissemination of data related to sanctions would largely undermine transparency.
Although Iran has been successful in the field of legislative policy in recent years and most of its provisions on FIUs are in accordance with the Palermo and Mérida Conventions and guidelines and recommendations of the World Bank and FATF, it is still considered as the highest risk country on Money Laundering and following the non-compliance with the FATF recommendations, is one of the two countries in the black-list. The influence of political affairs is surely undeniable. Yet the current interaction of Iran with the international society is more divergent than convergent. Non-compliance with the FATF recommendation, non-dissemination of data and opacity all aggravate such divergent and ultimately combating against Money Laundering and Financing of Terrorism would get more difficult, resulting in long-term harms on economics of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction of Money Laundering and Financing of Terrorism
  • Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
  • Financial Intelligence Units (FIUs)
  • Egmont Group
  • Iran and Challenges of Data dissemination
-    ابراهیمی، شهرام (1396). جرم شناسی پیشگیری، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان
-    اردبیلی، محمدعلی (1396). محموله‌های تحت کنترل، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی
-    برزگر، مهری (1396). «پیش‌بینی جرم، مبانی، چالش‌ها و پیامدهای حقوقی- جرم‌شناسی»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
-    جزایری، مینا (1384). «ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و مرکز اطلاعات مالی»، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 56، فروردین، صص 40-38 
-    جندلی، منون (1401). درآمدی بر پیشگیری از جرم، ترجمه شهرام ابراهیمی، چاپ چهارم. تهران: میزان
-    چتین، پیتر لارنت، مک دوئل، جان، موست، سدریک، اسکات و انی، وندر دوز (1392). پیش‌گیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ترجمه مریم کشتکار، چاپ اول، تهران: انتشارات تاش
-    خانعلی پور واجارگاه، سکینه (1390). پیشگیری فنی از جرم، چاپ اول، تهران: میزان
-    رایجیان اصلی، مهرداد (1398). درآمدی بر جرم شناسی، چاپ دوم، تهران: سمت
-    رستمی غازانی، امید (1399). «اصل شفافیت»، دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، چاپ اول، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری
-    زارع قاچاری، فردوس و قائم مقامی، علی(1392). استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چاپ اول، تهران: نشر تاش
-    دارابی، شهرداد (1398). بزهکاری یقه سرخ‌ها، چاپ اول، تهران: میزان 
-    دمتیس، دیونیسیوس (1397). «نقش سامانه‌های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین‌المللی» ترجمه سید بهمن خدادای و مهدی غلامپور، در رویکردهای جرم‌شناختی به حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ اول، تهران: میزان
-    سلیمانی تبار، مهدی (1399).«مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامه بین‌المللی قانون یار، تابستان، شماره 14، صص 484-451
-    شاملو، باقر و خلیلی پاچی، عارف (1399). «رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 21، بهار و تابستان،  صص 152-127
-    شاملو، باقر و خلیلی پاچی، عارف (1399). «مجازی شدن بزهکاری یه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی»، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 110، تابستان، صص 73-41
-    شاهیده، فرهاد (1400). «تحلیل جرم‌شناختی سیاست‌گذاری افتراقی نسبت به جرم‌های تروریستی»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
-    شاهیده، فرهاد و نیازپور، امیرحسن (1399). «جرم‌انگاری پیش‌دستانه اعمال تروریستی»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 17، شماره 19، صص 123-160
-    شمس ناتری، محمد ابراهیم و توسلی زاده، توران(1390). «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 4، زمستان، صص 218-199
-    شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود (1394). «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان، صص 286-257
-    صبوری پور، مهدی و ترکاشوند، عرفانه (1397). «پولشویی در بستر بانکداری مجازی» در سیاست جنایی در برابر بزهکاران اقتصادی. چاپ اول. تهران: میزان
-    عباسی، اصغر (1398). «فتف»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    عبداله خانی، علی (1390). فنون پیش‌بینی، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران.
-    قورچی بیگی، مجید (1398). «پیشگیری وضعی از جرایم یقه‌سفیدها»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    کاشانی کیا، امیر همایون (1399). راهکارهای مبارزه با پولشویی، چاپ اول، تهران: آفتاب گیتی
-    کاویانی، امیرسعید، مشهدی، علی و عطریان، فرامرز (1399). «تحلیل لایحه جامع شفافیت و تأثیر آن بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری»، نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، شماره 50، زمستان، صص 215 تا 234
-    کشتکار، مریم (1390). «راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 132، تابستان، صص 168-160
-    گسن، رمون (1376). «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 19، تابستان، صص 628-605
-    محسنی، فرید (1398). «شفاف‌سازی اقتصادی»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    مشکات، سید مصطفی (1399). «راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) در قبال پولشویی در فوتبال»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 39، زمستان، صص 79-47
-    منفرد، محبوبه و جلالی فراهانی، امیرحسین (1391). «کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 6، صص 134-105
-    میردهقان، سید عباس (1395). زمینه‌های ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران. چاپ اول. تهران: مجد
-    میرمحمدصادقی، حسین (1381). «ملاحظاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 36-35، صص 109-99
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396). «جنایات بین‌المللی و جرم‌شناسی (دیباچه)»، در جرم‌شناسی فراملی، آلت سمولرز و رولف هاومن، چاپ اول، تهران: میزان، صص24-11
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین و ایارگر، حسین (1393). «نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش‌ها و راهکارها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ششم، سال دوم، صص37-9
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1383). «پیشگیری عادلانه از جرم»، در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، تهران: سمت
-    نعمتی، لیلا، سیدمرتضی حسینی، راحله و مهدوی‌پور، اعظم (1399). «رهیافت‌های پیشگیرانه در مهار تروریسم»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 30، بهار، صص 258-231
-    نیازپور، امیرحسن (1400). پیشگیری از جرم، چاپ اول. تهران: میزان