نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه حقوقی، حقوق مدنی، حقوق پزشکی دانشگاه مونستر آلمان

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا ، دانشگاه مونستر آلمان

چکیده

 
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در  قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genealogy of European Criminal Justice Evolution in the Field of Sexual Behaviors (Centuries 15 -17)

نویسندگان [English]

  • Thomas Gutmann 1
  • Seyed Bahman Khodadadi 2

چکیده [English]

Criminal justice faced tremendous developments in the field of sexual behaviors during the fifteenth to seventeenth A.D in Europe. These developments had been profoundly influenced by the supportive culture and religious doctrines called sexual discipline. Intellectual, political and religious proceedings blew to the unstable situation of Medieval and Lutheran wave surrounded the Europe including continental and United Kingdom. Transitional period took a place at this time within the history of law in the field of criminal justice and sexual behaviors; this transition went along with outstanding developments. Focusing on penology, functionalistic and paternalistic approach of this age which is specifically based on sexual behaviors in this research achieves a better understanding of the atmosphere of this period and explains the effectiveness and affectability of this time within the field of criminal justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Behaviors
  • Penology
  • Penal functionalism
  • Medieval
  • Church
  • Political sovereignty
 
- سلیمانی، حسین ( 1384 )، عدالت کیفری در آیین یهود، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان معاصر: تهران.
- فوکو، میشل ( 1387 )، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نی: تهران.
- مارتیژ، رنه ( 1385 )، تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمه عبدالرضا گودرزی بروجردی، مجد: تهران.
- نوذری، عزت الله ( 1380 )، مسیحیت تا آغاز عصر روشنگری، دقت: تهران.
هابز، توماس ( 1389 )، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، نی: تهران.
- Brundage, James A. (1987). Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, University of Chicago: USA.
- Cavendish, Margaret. (2003). Political Writings. Clarendon: Oxford.
- Crawaford, Patrica. (2004). Blood, Bodies and Families in Early Modern England. Cambridge: Cambridge Press.
- Dabahoiwala, Faramerz. (2013). The Origins of Sex, Penguin: London.
- Duffy, Eamon (1977). Protestant Union and Godly Reformation in the 1690s, Macmillan: New York.
- Grell, Peter. (1991). The Theory of Religious Intolerance in Restoration England. European Journal of Sociology: London.
- Hale, William. (1847). A Series of Precedent and Proceeding in Criminal Causes the Reformation. Oxford: UK.
- Innes, Joanna (1987). Prison for the Poor. California Press: Berkeley.
- Karras, Ruth Mazo. (1996). Common Women. Journal of the American Academy of Religion: Chicago.
- Kent, Joan (1973). Indictments for Adultery and Incest before 165. Law Quarterly Review: Cambridge.
- Miller, D.E (1983). Deprogramming in Historical Perspective, in D. Bromley and J. T. Richardson (eds) the brainwashing-deprogramming controversy: Sociological, psychological, historical and legal perspectives. ئEdwin Mellen: New York.
- Otis, Leah. (1989). Prostitution in Medieval Society. Sage: London
- Prynne, William. (2012). The Sword of Christian Majesty. Allen and Uwin: London. 32
- Thomas, Keith (1987). The Puritans and Adultery. Penguin: Harmondswortb.
 
-Hirschauer, Stefan. (1993). Die Soziale Konstruktion der Transsexualitat.
Suhrkanp: Ludwig-Maximilans-Universitat Munchen.
- Hofmann, hasso. (2009). Recht und Kulter. Duncker & Humbolt: Berlin.
- Isensee, Josef. (2007). Religionsbeschimpfung. Dunker & Humbolt: Berlin.
- Jung, Heiker. (2007). Kriminalsozialogie. Nomos: Baden-Baden.
- Kersting, Wolfgang. (2010) Macht und Moral. Mentis: Tubingen.
- Lembecke, Oliver. (2009). Das Dogma der Unantastbarkeit. Mohrsteiback: Tubingen.