نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال­های اخیر رشته­های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابت­های عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیری­هایپُر­دامنهمی­شوند. تاریخفوتبالمملو از صحنه­های خشونت­آمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچ­وجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش­هایی مواجه است که نمی­تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی­های هریک،  به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges of Criminal Law with regard to Athletes’ Violence in Soccer

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Javanjafari 1
  • Sadegh Safari 2

چکیده [English]

In recent years, the different fields of sports, especially the soccer, have stepped away from the real purpose of doing sport including keeping healthy body and having fun; instead, it has turned into violence and far-reaching conflicts. History of soccer is full of aggressive and sorrowful scenes which are less than consistent with the goals and functions of this field of sport. In this regard, available statistics considering the incidence of this abnormal phenomenon in soccer indicate that criminal law has confronted with some challenges which deprived it of using its all power and tools to fight against violence in sport. It has been attempted in this article to differentiate the legal and illegal violence and state each characteristics while it has been also tried to clarify the obstacles and problems of criminal law in fighting against athletes’ violence in soccer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Violence
  • Sport violence
  • Audacious behavior
  • Aggressive behavior in sport
  • Soccer
 
- اردبیلی، محمدعلی ( 1387 )، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران: نشر میزان، چاپ نوزدهم.
- انشل، مارک. اچ ( 1385 )، روانشناسی ورزش از تئوری تا عمل، ترجمه علیاصغر مسدود، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.
- باهری، محمد؛ داور، میرزاعلی اکبر خان ( 1380 )، نگرشی بر حقوق جزای ع مومی ،
تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
- بسویک، بیل ( 1386 )، روانشناسی در فوتبال حرفهای، ترجمه علی صنعتگر، مشهد: نشرکتاب پردازان، چاپ اول.
- جامپیون جونیور، والتر. تی ( 1386 )، مبانی حقوق ورزش ها مسئولیت مدنی در ورزش ، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران: نشر دادگستر، چاپ چهارم.
- چلبی، البرز ( 1389 )، حقوق ورزشی، تهران: نشر جنگل- جاودانه، چاپ اول.
خشونت و پرخاشگری در فوتبال » ،( - حاج بیگی، محمدرضا؛ مسعودی، احمدرضا ( 1385 فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 1 و 2، پاییز و زمستان. ،« و راهکارهای کنترل آن
- رایلی، توماس؛ ویلیامز، مارک ( 1384 )، علم و فوتبال ، ترجمه عباسعلی گایینی؛ فتح الله
مسیبی و محمد فرامرزی، تهران: کمیته ملّی المپیک، چاپ اول.
نشریه ،« تأملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش » ،( - رحمتی، محمدمهدی ( 1386 حرکت، دوره 32 ، شماره 32 ، آبان.
آسیب های سر در بازیکنان » ،( - زارعی، مصطفی؛ رهنما، نادر؛ بمبئی چی، عفت ( 1388
مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره 24 ، پاییز. ،« فوتبال ایران
- ساکی، محمدرضا ( 1387 )، حقوق جزای عمومی با لحاظ لایحه جدید قانون مجازات
اسلامی، تهران: انتشارات جنگل- جاودانه، چاپ اول.
- شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا؛ یوسفی، بهرام ( 1388 )، حقوق ورزشی، کاشان :
انتشارات اندیشههای حقوقی، چاپ اول.
- شکری، نادر ( 1391 )، حقوق ورزشی، بررسی نظم حاکم بر حقوق ورزشی ایران ، تهران :
انتشارات جنگل - جاودانه، چاپ دوم. 80
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
- شیخاوندی، داوود ( 1373 )، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی جامعه ، تهران : نشر مزیدیز، چاپ اول.
- صفری، صادق ( 1393 )، ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال خشونت ورزشی (با تأکید
بر رشته ورزشی فوتبال)،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
مجله دانشکده حقوق و ،« خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی » ،( - کاتوزیان، ناصر ( 1378
علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43 ، بهار.
- گیل، دایان ( 1383 )، پویاییهای روانشناختی در ورزش، ترجمه نورعلی خواجوند، تهران: نشر کوثر، چاپ اول.
سیری در مفاهیم و نظریه های » ،( - محسنی تبریزی، علیرضا؛ رحمتی، محمدمهدی ( 1381
خشونت، پرخاش و پرخاشگری بهمنظور ساخت و ارائه یک مدل علی -توصیفی خشونت در
مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 19 ، بهار و تابستان. ،« ورزش
تحلیل رفتار پرخاشگری و خشونت ورزشی با تأکید بر » ،( - محسنی، رضا علی ( 1388
فصلنامه جامعهشناسی، سال اول، شماره سوم، تابستان. ،« رهیافت روانشناختی اجتماعی
- نجفیپور، فرشاد ( 1386 )، خشم و خشونت، تهران: نشر نسل نواندیش، چاپ اول.
فراوانی رفتار پرخاشگرانه و » ،( - واعظ موسوی، محمدکاظم؛ شجاعی، معص ومه ( 1383
جرأتمندانه در موقعیتهای برد، باخت و مساوی در ورزش های دسته جمعی مقطع متوسطه
فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 25 ، بهار. ،« المپیاد دانشآموزی
- ولیدی، محمد صالح ( 1382 )، بایستههای حقوق جزای عمومی ، تهران: انتشارات خورشید، چاپ اول.
- وودز، باربارا ( 1385 )، روانشناسی ورزشی، ترجمه فتحالله مسیبی، تهران: نشر بامداد کتاب، چاپ اول.
- Bessant, Judith, Hil, Richard, Watt, Rob, and Webber, Ruth, (1999).
Thinking the Problem of YouthViolence and Families, Australian Institute of Criminology.
- Giulianotti,R. Bonney,N. Hepworth,M (1994),Football, Violence and Social
Identity. London and New York, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge.
- Giza, E. Mithofer, K. Farrell, L. Zarins, B. Gill. T. (2005). Injuries
inwomen’s professional soccer. British Journal of Sports Medicine, 39: 212– 216.
- Junge A, Dvorak J, Graf-Baumann T, (2004). Football injuries duringFIFA
tournaments and the Olympic Games, 1998-2001: Development andimplementation
of an injury-reporting system, Am J Sports Med; 32 (Suppl 1): S80-9.
- Murphy,P. Williams,J. Dunnin, E (1990). FOOTBALL ON TRIAL:
Spectator violence and development in the football world. London and New
York, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge.
- Standen, Jeffrey (2009). The manly sports: The problematic use of criminal
law to regulate sports violence; The Journal of criminal law and criminology, Vol.99, No3.
- Thomson, D. (2004). Crime and Deviance, Oxford: Oxford University.
- Thornton, Patric K. (2010). Sport Law, Jones and Bartlett Publishers, Boston.
- Young S, Michelle C, Dong W, (2004).Football injuries at
AsianTournaments, Am J Sports Med: 32: PP:36-42.