نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

10.22054/jclr.2022.50880.2078

چکیده

پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به‌عنوان واقعیتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعددی بوده و ازاین‌رو جامعه جهانی با وضع مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرب و زیان‌بار آن نموده است. دراین‌بین افرادی ازجمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقررات بین‌المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایه مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبادرت به اقدام هایی غیرانسانی ازجمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آن‌ها می‌گردند که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقق یکی از شنیع‌ترین جنایت‌های بین‌المللی تحت عنوان «جنایت‌های جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقررات بین‌المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه جهت ارائه زیرساخت فکری بوده و بر پایه نتایج و یافته‌های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقررات بین‌المللی و تدوین قواعد خاص، جهت توسعه جنبه حمایتی از بزه دیدگان این طیف از جنایت‌های بین‌المللی با توجه به تحولات اجتماعی کنونی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical War Crime, Conceptual and Exemplary Approaches

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • farhad ghahhar 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Maragheh Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Throughout history, the phenomenon of war, as a painful reality in human life, has always been full of many sufferings, and therefore the international community has tried to reduce its destructive and harmful effects by enacting international humanitarian law. In the meantime, individuals, including physicians, in some cases and in violation of their professional duties and ethical principles and by abusing this dangerous situation, in violation of international rules and the basic rules of medical professional ethics and with the help of prisoners of war under the protection of international law, Unusual biological experiments during armed conflicts against these people lead to severe physical and mental injuries that, in addition to tarnishing the image of medical science, lead to one of the most heinous international crimes called "medical war crimes." The purpose of this study is to explain and analyze this conceptual approach to the phenomenon of medical war crimes and to present its examples from the perspective of international regulations and to distinguish it from similar concepts to provide intellectual infrastructure. Special rules are necessary to develop the protection of victims of this range of international crimes in light of current social developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical War Crime
  • International Criminal Court
  • Rome Statute
  • Geneva Convention