نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه خوارزمی، نویسنده مسئول

چکیده


چکیده:
غالب مطالعات بزه‌دیده‌شناختی در سال‌های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده‌اند. علی‌رغم فراوانی بزه‌دیدگی جرایم یقه‌سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم‌شناسان انتقادی به موضوع بزه‌دیده‌شناسی جرایم یقه‌سفیدها علاقه‌مند بوده و از این بزه‌دید‌گان با عنوان «بزه‌دید‌گانی نامرئی» یاد می‌کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه‌سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می‌تواند صدمات جسمانی گسترده‌ای نیز در پی‌داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه‌دید‌گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه‌سفیدها، این الگو دارای مشابهت‌هایی نیز می‌باشد. همچنین الگو و نوع بزه‌دید‌گی در جرایم یقه‌سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه‌سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه‌های ثانویه‌ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان‌بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه‌ی مهم پیامد ثانویه‌ی جرم یقه-سفیدها محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Victimology of white-collar crimes

نویسندگان [English]

 • seyed mohhamad hosini 1
 • majid ghorchi beygi 2

چکیده [English]

 
By: Majid Ghorchi-baygi[1] and Seyed Mohhamad Hosini[2]
 
 
The most criminological researches have focused on conventional violent crimes in recent years. However, we have a little information about victimization of white-collar crime and a few researches have conducted in this area. Critical criminologists are interested in victimology of white-collar crime. They called victim of white-collar crimes as invisible victims. The nature of white-collar victimization is financial although it may lead to serious physical harms. Patterns of victimization in conventional crimes are different to patterns of white-collar crime victimization although these patterns are similar to each other to some extent. Patterns and types of victimization in white-collar crimes are varied by gender, age, and socio-economic class. Beyond the direct economic costs, white-collar crimes have many significant indirect costs which are harmful as well as direct ones.
 [1] - Assiatant professor of Criminal Law and Criminology, Law Department, University of Kharazmi.


[2]- Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • White collar crime
 • victim
 • Gender
 • age
 • Primary costs
 • Secondary costs
 • Organisational victimization
 • Physical cost
 • Financial costs
 • Socio-Economic Status
،« تحلیل جرمشناختی جرایم اقتصادی » ،( - ابراهیمی، شهرام و مجید صادقنژاد نائینی ( 1392 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم.
- بنسون، مایکل و سالی سیپسون ( 1391 )، جرایم یقه سفیدی (رویکردی فرصت مدار )، ترجمه اسماعیل رحیمینژاد، میزان.
بزه دیده شناسی و مشکل » ،( - توجهی، عبدالعلی و علی حسین نجفی ابرندآبادی ( 1378 . مدرس علوم انسانی، شماره پیاپی 13 ،« بزهدیدگیهای گزارش نشده
بررسی هزینه های جرم با » ،( - حاجیدهآبادی، محمدعلی و سیداحسان حائر ی ( 1389 . حقوق اسلامی، شماره 24 ،« نگرشی اسلامی
- رهامی، محسن ( 1387 )، جرایم بدون بزهدیده، انتشارات میزان.
-ژینا فیلیزولاوژرار لوپز ( 1388 )، بزهدیدهشناس ، یترجمه، روحالله کردعلیوند، مجد، چاپ دوم. ،« تئوریها و نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی در جامعه » ،( - زینآبادی، مرتضی ( 1387
پژوهشنامه، شماره 16 (اعتماد اجتماعی)، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی.
فصلنامه حقوق، دوره ،« مجرمان یقهسفید و سیاست کیفری ایران » ،( - سلیمی، صادق ( 1387 38 ، شماره 4، زمستان.
جرم یقه سفید نه مجرم یقه سفید (بازنگری در مفهوم جرم » ،( - شاپیرو، سوزان ( 1386
. مجله حقوقی دادگستری، ترجمه امیر حمزه زینالی، دوره جدید، شماره 61 ،«( یقهسفیدها
جبران دولتی خسارت های بزه دیدگان در » ،( - فرجیها، محمد و ابوالقاسم بازیار ( 1390
. مجله مطالعات حقوق تطبیقی، سال دوم، شماره 2 ،« حقوق کیفری ایران و انگلستان
تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در » ،( - فرجیها، محمد و بهاره همتپور ( 1392 . مجله جهانی رسانه، شماره 15 ،« روزنامهها
،« بزهدیدهشناسی جرایم دولت » ،( - کوزلاریچ، دیوید، ریک ماتئو و ویلیام جی میلر ( 1390
ترجمه مجید قورچی بیگی، مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر حسن دادبان، انجمن آثار و مفاخر ایران.
- گسن، ریموند ( 1389 )، جرمشناسی بزهکاری اقتصادی (نظریه عمومی تزویر )، ترجمه
شهرام ابراهیمی، میزان 38
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره دهم، بهار 1394
فصلنامه دیدگاه های ،« جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی » ،( - محسنی، فرید ( 1391 . حقوق قضایی، شماره 57
فصلنامه مدرس علوم انسانی، ،« بزهکاران یقهسفید » ،( - موسوی مجاب، سید درید ( 1383 . دوره 8، شماره 3
،« جرایم یقهسفیدی با نگاهی به آموزه های دینی » ،( - موسوی مجاب، سید درید ( 1388 . حقوق اسلامی، شماره 22
- ولد، جرج و جفری اسنیپس ( 1391 )، جرمشناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، سمت.
- ویت، راب و فیونا هینز ( 1386 )، جرم و جرمشناسی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
مجله تحقیقات حقوقی، ،« تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن » ،( - ویلیام، کاترین ( 1382 . دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38
مجله ،« روش زندگی و تأثیرگذاری بزه دیده بر وقوع ج رم » ،( - ویلیام، کاترین، ( 1384 . تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41
- Braithwaite, J. (1984) corporate crime in the pharmaceutical industry. London: Routledge & Paul Kegan.
- Braithwaite, J. (1992) “Poverty, power and white-collar crime: Sutherland
and the paradoxes of criminological theory,” pp. 78–107 in K. Schlegel and D.
Weisburd (Eds.), White-collar crime reconsidered. Boston: Northeastern University Press.
- Clarke, M. (1990) Business crime—Its nature and control. New York: St.Martin’s Press.
- Croall, H. (2001) Understanding white collar crime. Buckingham, UK:
Open University Press.
- Cullen, F. T. (1983) Rethinking crime and deviance theory. Totowa, NJ: Rowman & Allenheld.
- Friedrichs, D. O. (1983) “Victimology: A consideration of the radical critique.” Crime & Delinquency 29: 283–294.
- Karmen, A. (2007) Crime victims—An introduction to victimology (6th ed.).
Belmont, CA: Thomson Learning/Wadsworth.
- Kellens, G. Dantinne, M. and Demonceau, B. (2007) “Enron, Lemont &
Hauspie, and Parmalat: Comparative case studies,” pp. 540–551 in H. Pontell
and G. Geis (Eds.), International handbook of whitecollar and corporate crime. New York: Springer.
- Levi, M. (1987) Regulating fraud—White-collar crime and the criminal
process. London: Tavistock. - Levi, M. “White-Collar Crime Victimization.” Pp. 67–74 in Neal Shover,
John Paul Wright (eds.), Crimes of Privilege: Readings in White-collar Crime.
New York: Oxford University Press, 1992.
- Levi, M. (2001) “Transnational white-collar crime: Some explorations of
victimization impact,” pp. 341–358 in H. N. Pontell and David Shichor (Eds.),
Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Levi, M. & Pithouse, A. (1992) 'The Victims of Fraud' in: D. Downes (ed)
Unraveling Criminal Justice London: Macmillan Press Ltd pp 229-246.
- Levi, M. & Pithouse, A. (2000) White Collar Crime and its Victims, Oxford: Clarendon Press.
- Leap, T. L. (2007) Dishonest dollars: The dynamics of white-collar crime.
Ithaca: Cornell University Press.
- Lynch, M. J. Stretesky, P. B. and McGurrin, D. (2002) “Toxic crimes and
environmental justice: Examining the hidden dangers of hazardous wastes,” pp.
109–136 in G. W. Potter (Ed.), Controversies in white-collar crime. Cincinnati,
OH: Anderson.
- Reiss, A. J. Jr. and Biderman, A. (1980) Data sources on white-collar lawbreaking.
Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Siegel, L. (2010). Criminology. 9th ed. Belmont, CA: Thomson Wadsworth
- Shapiro, S. P. (1990) “Collaring the crime, not the criminal: Reconsidering
the concept of white-collar crime.” American Sociological Review 55: 346–365.
- Schichor, D. Sechrest, D. and Doocy, J. “Victims of Investment Fraud.” Pp.
87–96 in Contemporary Issues in Crime & Criminal Justice: Essays in Honor of
Gilbert Geis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- Shichor, D. (1989) “Corporate deviance and corporate victimization: A
review and some elaboration.” International Review of Victimology 1: 67–88.
- Shover, N. Fox, G. & Mills, M. (1994) 'Long-term Consequences of
Victimisation by White-Collar Crime' Justice Quarterly Vol.11 pp 213-240.
- Shover, N. and Cullen, F. T. (2008) “Studying and teaching white-collar
crime: Populist and patrician perspectives.” Journal of Criminal Justice
Education 19: 155–174.
- Slapper, G. and Tombs, S. (1999) Corporate crime. London: Addison
Wesley Longman.
- Sutherland, E. H. (1940) “White-collar criminality.” American Sociological
Review 5: 1–12.
- Sutherland, E. H. (1947) Criminology (4th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Sutherland, E. H. (1949) White collar crime. New York: Holt, Rinehart &
Winston.
- Sutton, A. and Wild, R. (1985) “Small business: White-collar villains or
victims?” International Journal of the Sociology of Law 13: 247–259.
- Titus, R. M. Heinzelman, F. and Boyle, J M. “Victimization of Persons by
Fraud.” Crime and Delinquency 41 (1995): 54–72.
- Van Wyk, J. and Benson, M. “Fraud Victimization: Risky Business Just
Bad Luck?” American Journal of Criminal Justice 21 (1997): 163–79.
- Van Wyk, J. and Mason, K. “Investigating Vulnerability and Reporting
Behavior for Consumer Fraud Victimization.” Journal of Contemporary
40 Criminal Justice 17 (2001): 328–345.
- Van Wyk, J. and Benson, M. “Fraud Victimization: Risky Business Just Bad Luck?” American Journal of Criminal Justice 21 (1997): 163–79.
- Walsh, M. F. and Schram, D. D. (1980) “The victim of white-collar crime: Accuser or accused?” pp. 32–51 in G. Geis and E. Stotland (Eds.), White collar
crime: Theory and research. Beverly Hills, CA: Sage.
- Walklate, S. (1989) Victimology: The victim and the criminal justice process. London: Unwin Hyman.
- Whyte, D. (2007) “Victims of corporate crime,” pp. 446–463 in S. Walklate (Ed.), Handbook of victims and victimology. Portland, OR: Willan.