نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان‌ حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of socio-political developments of the first decade of the Islamic Revolution of Iran on the discourses governing corporal punishment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nourpour 1
  • Abdolreza javan jafari 2
  • mahdi seidzadeh 3

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The subject of the present article is to examine the evolution of corporal punishment in the first decade of the Islamic Revolution and to analyze the factors affecting it. To achieve this goal, various documents have been referred to. Also, the role of different socio-political forces and the space and context of society, have been analyzed in the evolution of the discourse governing corporal punishment. The results of the research show that in the case of corporal punishment, three different discourses can be identified in the first decade of the revolution. The discourse of Sharia orientedness shows itself immediately after the victory of the revolution, as a result of which corporal punishment is carried out on a large scale and with an ideological reading of religion. The second period began a few months after the revolution and continued until the ratification of the penal code. The third period, which begins in 1982 with the ratification of criminal law, is the period of consolidation of the discourse of legalism on corporal punishment. Each of the above discourses is first described and the reason for evolution of these discourses is analyzed with regard to sociological perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The first decade of the Islamic Revolution
  • corporal punishment
  • discourse evolution
  • Sharia
  • legalism