نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار  با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of mechanisms to deal with claims of innocence in the criminal justice system

نویسندگان [English]

  • mohammad farajiha 1
  • jamshid gholamloo 2

چکیده [English]

The purpose of the criminal justice system is to deal with criminals by punishing them.
However, in some cases, instead of the actual criminals, innocent individuals are convicted for a crime. The main question of this study is to consider the mechanisms of the criminal justice system to improve the unfair and inaccurate result of trail. Reopening trail, which is a mechanism that Iran's legal system, like many other countries, has predicted. However, some procedural restrictions such as laps of time, make problem to hear all claims of innocence. Actually, there will be innocent convicts who never will get the opportunity to prove his/her innocence. After conviction, criminal justice system assumes the conviction is completely true. Hence, it does not find itself responsible so much.Few countries, have special system includes commission and procedure to consider the claims of innocence. finally,the role of non-governmental organization and innocence movements in this connection is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wrongful conviction
  • Criminal Justice System
  • miscarriages of justice
  • reopening trail
  • innocence project

- اردبیلی، محمد علی، 1392 ، حقوق جزای عمومی، تهران : میزان .جلد نخست، ویراست دوم، چاپ سی و یکم.
- خالقی، علی، 1388 ، آیین دادرسی کیفری ، تهران : پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم
فصلنامه مدرس علوم انسانی، ،« اعاده دادرسی در امور کیفری » ، - زراعت، عباس، 1386 دوره 11 ، شماره 4
- زراعت، عباس، حاجی زاده، محمد رضا و متولی جعفرآبادی، یاسر، 1383 ، قانون آیین
دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خط سوم، چاپ نخست.
1393 ، اداره ، - مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری )در بهمن 1391 انتشارات رویه قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چاپ اول
- Actual Innocence Justice Act , available at http://open.nysenate.gov/legislation/bill/
- Bohm, Rabret M. Miscarriages of Criminal Justice; An Introduction,2005,
Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 21 No. 3, August,196-
200;PP198-199
- Borchard, Edvin.M,1932 Convicting the innocent, New Haven.Yale
University Press, - Cytryn, Steven M,2012, Guilty until proven innocent: providing effective
relief to the actually innocent in New York, Cardozo Pub. Law Policy d-Ethics J,
[Vol. 10:46
- German Code of Criminal Procedure, section 362. available at:
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/
- http://www.aidwyc.org/cases/current/ visited on 04/10/2014
- http://www.cardozo.yu.edu/innocenceproject
- http://www.innocencenetwork.org.uk/
- http://www.innocenceproject.org/about/Contact-Us.php
- http://www.ipargentina.org/acerca/
- http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statute , visited 03/10/2014
- http://www.nysenate.gov/press-release/ on Wednesday, October 21st,
2009- https://www.justice.gov.uk/about/criminal-cases-reviewcommission, visited 02/10/2014
- Kennedy, Jerome, 2004, Writing the wrong: the role of defence counsel in
62فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1394
wrongful conviction- a commentary
- Naughton, M, 2013,The innocent and the criminal justice system, a
sociological analysis of miscarriage of justice, Palgrave Macmillan, New York.
- Smith, Brad, Marvin Zalman, and Angie Kiger,2011,How Justice System Officials View Wrongful Convictions
- Turvey,Brent E.,Caraig M. Cooley,2014, Miscarriage of justice, Actual
innocence, forensic evidence, and law, Google Books.htm.
- Weathered, lynne,2004, a question of innocence: facilitating DNA-Based
exoneration in Australia.
- Weathered, Lynne, Lynne,2005, Pardon Me: Current Avenues for the
Correction of Wrongful Conviction in Australia, current Issues in Criminal
Justice, University of Sydney, Institute of Criminology.