نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران

2 دانشآموخته کارشناسیارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:
اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد.
چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که  در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند.
همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Limits of credit of foreign criminal sentences issued under universal jurisdiction

نویسندگان [English]

  • kiomars kalantari 1
  • FARSHAD SHIRZADI FAR 2

چکیده [English]

Abstract
Credit of foreign court sentences means a sentence issued by foreign courts including (international and domestic courts of countries) against public crimes with the credit of universal jurisdiction based on the positive conflict of jurisdiction whether according to conviction or acquittal. If universal jurisdiction is concerned about a crime, even though that crime have a punishment (Moharebeh or corruption on earth), our country`s courts do not have the right to address the issue again. However, when an Iranian who has committed a universal crime while was investigated and punished by a foreign court, if this person is found in Iran, with respect to personal jurisdiction, Iranian courts can investigate him. Also, a person with a universal crime can escape punishment by relying on his ignorance of some crimes or his ignorance of the subject. It seems that, in the case of acceptance of non-validity of Iranian's courts about universal jurisdiction if the committed crime has been subject to punishment and the person has withstood the sentence outside Iran, and that sentence is not compatible with Shriah concepts such as lack of forgetting punishments, but with respect to international interest, this problem can be solved by depending on alternative sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: credit of foreign sentences
  • foreign courts
  • universal jurisdiction
  • reinvestigation
  • additional qualification
- آشوری، محمد ( 1378 )، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
- آقالارثالث، سامان ( 1385 )، قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای بینالمللی ایران، دانشگاه مازندران.
- پوربافرانی، حسن ( 1391 )، حقوق جزاء بینالملل، تهران: انتشارات جنگل، نوبت چهارم.
اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در » ،( - پوربافرانی، حسن و فاطمه بیگی حسن ( 1392
پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره اول. ،« جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی
منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله » ،( - توجهی، عبدالهی و مهدی قربانی ( 1388
پژوهشنامه حقوق اسلامی. ،« موافقان و مخالفان بامطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید
انتقال محکومان تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری » ،( - خالقی، علی ( 1383
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ،« خارجی در ایران
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1391 )، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی ، دوره 5 جلدی، تهران: انتشارات گنج دانش.
- حبیب زاده، محمدجعفر ( 1391 )، اندیشههای حقوقی 2 (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)، چاپ اول.
- حسینی نژاد، حسنقلی ( 1391 )، حقوق کیفری بینالمللی، تهران: نشر میزان.
- خالقی، علی ( 1392 )، جستارهایی از حقوق جزاء بینالملل، تهران: انتشارات شه ر دانش، چاپ سوم.
- خلیلیان، خلیل ( 1392 )، دیوان ب ینالملل کیفری در یک نگاه و اساسنامه آن ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
- زراعت، عباس ( 1392 )، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تهران : انتشارات ققنوس، چاپ اول.
- ساولانی، اسماعیل ( 1391 )، حقوق جزا عمومی، تهران : انتشارات دادآفرین، چاپ اول،.بهار-
سلیمی، صادق ( 1393 )، چکیده حقوق جزایی عمومی ، تهران، انتشارات جنگل، چاپ چهارم.
محدوده اعتبار احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی ... 63
- شکری، رضا- سیروس، قادر ( 1389 )، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، تهران: نشر مهاجر، چاپ نهم.
بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام » ،( - شاکری، ابوالحسن و فرشاد شیرزادی فر ( 1393
فصلنامه پژوهشها ی ،« کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران فقه و حقوق اسلامی.
- شیرزادی فر، فرشاد، ( 1393 )، نوآوریها ی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعتبار احکام خارجی، دانشگاه مازندران.
- صالح احمدی، سحر ( 1392 )، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، موسسه گام حق، چاپ چهارم.
- کلانتری، کیومرث ( 1375 )، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نشر دانشگاه مازندران.
قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی » ،( - کلانتری، کیومرث و فرشاد شیرزادی فر ( 1393
فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی. ،« به قانون مجازات اسلامی
- گلدوزیان، ایرج ( 1393 )، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.
- محقق داماد، مصطفی ( 1380 )، قواعد فقه بخش جزایی، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم.
- نور بهاء، رضا ( 1390 )، زمینه حقوق جزاء عمومی، کتابخانه گنج دانش.
- خویی، سید ابوالقاسم ( 1422 ه.ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، موسسه احیا آثار الامام الخویی ره، چاپ اول، قم.
- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم.
- Broadbridge,sally (2009), Home Affairs Section, " Double jeopardy ", 27january.
- Meron, Theodor (1995), "international criminalization of internal atrotities,
American journal of international law, vol 89.
- zhang jun,shan changzong, Maio you shui, (2002) "chainas theory and
practice on ne bis in idem", International review of penal law, vol 73, p 865-872.