نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی تربیت مدرس

3 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از
ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن
یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت
مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم
که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه
اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و
برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند
با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند
جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و
جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل
نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در
برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند
جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructive Analysis of Criminalization Process in Iran Based on the Theory of the Social Reality of Crime

نویسندگان [English]

  • Sepide Mirmajidi 1
  • Mohammad Jafar Habibzadeh 2
  • Mohammad Farajiha 3
  • Jalil Omidi 4

چکیده [English]

According to social constructionism, crime is a social phenomenon that has
not necessarily independent objective existence outside the human mind and
what counts as crime varies depending on who is defining it. Therefore, in
relations among people, we face with construction of ‘social reality of crime’.
By adopting a moderate view of social constructionism and using social reality
of crime theory, this article discusses on the fact of criminalization process in
Iran. This theory (social reality of crime) believes that formulation and
application of criminal law, development of behavior patterns in relation to
criminal definitions and construction of criminal conception are products of
shareholders’ action that seek to ensure their domination and interests by
affecting the criminal process. The study of proceedings of committees, public
sessions of parliament, official discourse of criminal policy actors and
comments of religious entrepreneurs shows that at least in some areas of
criminalization in Iran, social constructionism theory has dominated
criminalization process and mentality of its actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructionism
  • Social Constructionism
  • Crime
  • Social reality of crime
  • Public interests
 
- توکل، محمد ( 1384 )، جامعهشناسی علم و معرفت، تهران، انتشارات سمت.
- صادقی، فسایی، سهیلا؛ پروین، ستار، جرم: برساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت، فصلنامه
.1390 ، پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 33
- یوسفیان، نوید؛ موسوی کریمی، میرسعید ( 1389 )، سازهانگاری معرفتی و برساختگرایی
اجتماعی، جامعهپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول.
- ودادهیر، ابوعلی؛ حسیننژاد، فهیمه (بیتا)، برساخت اجتماعی جرم و کجروی: تأملی جامعهشناخت . ی
- Barak, G. Integrating criminologies.Boston: Allyn & Bacon, 1998.
- Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas .1967, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge.
- Best, Joel. Constructionism in Context.In: Best, Joel.(ed.) Image of Issues: Typifying Contemporary Social Problems. New York: Aldine, 1995
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict, New York: The Free press,1956
- Coser, Lewis A. Social Conflict and The Theory of Social Change, British Journal of Sociology,8, 1957
- Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford: Stanford university press, 1959
- Dahrendorf, Ralf. Out of utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis, American Journal of Sociology, Vol. 64, No. 2 (Sep. 1958),
- Easton, David. The Political system, New York: Alfred A.knopf,1953
- Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton: Princeton University Press,1995
- Henry, S. social construction of crime, In J.Miller (Ed),21 st century criminology: A reference handbook, thousand oaks:sage publication,2009
- Pavarini, M. Is criminology worth saving? In D. Nelken (Ed.), The futures of criminology.London: Sage, 1994
- Pfuhl, E. H. & Henry, S. The deviance process (3rd ed.).New York: Aldine de Gruyter, 1993
- Quinney, Richard; The Social Reality of Crime, with a new introduction by A.Javier Trevino, New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2008 172
- Spector, Malcolm. & John. Kitsuse. Constructing Social Problems. New York: Aldine de Gruyter, 1987[1977].
- Stam, H. Introduction: Social construction and its critics. Theory and Psychology vol. 11 2001.
- Turk, Austin T. Conflict and Criminality, American Sociological Review Vol. 31, No. 3 (Jun. 1966), pp. 338-352 Published by: American Sociological Association.
- Walker, Amber Jane. Constructing problems and solutions: The social constructing of foreign credential recognition as a social problem and policy priority in Canada, Mc Master university, 2007.