نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم.

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم.

چکیده

در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری
وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه
دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در
ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟
پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ساختارها، ارتباطات
شبکهای و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در انجام وظایف سازمانی، جای خود را به اقدامات
روتین میدهد. کارکنان پلیس، در صورت فقدان مکانیسمهای مدیریت دانش، تمایلی به تبادل
تجارب دانشی ندارند. الزامات مبتنی برافزایش بهرهوری نیز دلیل دیگری است که لزوم مدیریت
دانش در سازمان پلیس ایران را دوچندان میکند. بهمنظور مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم
ابتدا باید، اقدامات پلیس در راستای برقراری نظم در قالب یک فرایند مشخص که در این تحقیق
معرفیشده، اجرا شود. در گام بعد، یگانهای اجرایی پلیس گزارش فرایندهای اجرایی موفق را به
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ارسال می کنند تا پس از ارزیابی در آن مرکز و
احراز صلاحیتها، در شبکۀ مدیریت دانش نمایه شوند. گردآوری و نمایش مطالعات پیشگیری از
جرم توسط مرکز مطالعات ازیک طرف و گزارش پروژه های موفق پیشگیری از جرم توسط
ردههای اجرایی از طرف دیگر، چرخۀ مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم را ایجاد می کند
که با تداوم چرخهها، دانش پیشگیری در سازمان پلیس جریان مییابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Management of Situational Prevention Knowledge in Iran’s Police

نویسندگان [English]

  • Ali Afrasiabi 1
  • Abolfath Khaleghi 2

چکیده [English]

In the management of crime prevention knowledge, scientific sources and reports on administrative situational prevention projects are collected, organized and divided into portions. The question which is risen is why the management of situational Prevention knowledge is necessary in Iran’s police and how is this knowledge managed. Iran’s Police is a governmental, hierarchical and concentrated Organization. Network based and horizontal relationships are limited in such organizations, and Initiative in carrying out administrative duties is replaced by routine activities. In the absence of knowledge management mechanism, police officers are unwilling to exchange experiences. Requirement based on increasing of efficiency is another reason which doubles the necessity of knowledge management in Iran’s police. Due to the management of prevention knowledge, in the first step, police activities shall be executed in the framework of process identified in this paper. In the next step, executive branches of police force send reports on successful projects to the center of applicable studies which is in the office of prevention police in order to be investigated and displayed on the website, afterward. Collection and displaying the crime prevention studies on this website alongside reports of successful projects makes the cycle of knowledge Management. Continuation of this cycle leads to activation of knowledge in police organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge management
  • situational prevention
  • Classification of knowledge
 
- افراسیابی، علی ( 1388 )، طبقهبندی مسائل جنائی فراروی نهاد پلیس برای ارتقای دانش
. پیشگیری وضعی از جرم، دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، شماره 4
،« رویکرد مسئله محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران » ،( - افراسیابی، علی ( 1390 فصلنامه دانش انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
فصلنامه مطالعات ،« پارادایمهای پیشگیری وضعی از جرم » ،( - افراسیابی، علی ( 1389 . پیشگیری از جرم، پلیس پیشگیری ناجا، شماره 17
- اسلامی، علی و همکاران ( 1391 )، پیادهسازی سامانه مدیریت دانش در حوزه مطالعات
ویژه استانها، مجموعه مقالات مدیریت دانش و پلیس دانشبنیان، جلد سوم.
-اتکینسون و هیلگارد ( 1385 )، زمینه روانشناسی ، ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجم ند، انتشارات ارجمند، چاپ چهاردهم.
- سلیمی، علی و محمود ابو ترابی و محمد داوری ( 1388 )، هم نشینی و کج روی، تهران،
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ اول.
- حیات، علیاصغر و همکاران ( 1391 )، مدیریت دانش؛ تعاریف، مفاهیم، مؤلفهها و عوامل
مؤثر بر آنها، مجموعه مقالات مدیریت دانش و پلیس دانشبنیان، جلد اول.
- فلسن، مارکوس ( 1392 )، رویکرد فعالیت روزمره، ویرایش شده توسط ریچارد ورتلی و
لراین مازرول، ترجمه علی افراسیابی، انتشارات علامت، چاپ اول، تهران.
ساختار ی برای نیل SWOT - قرائی، احمد و رستم رستمی ( 1391 )، مدیریت دانش و مدل
به اهداف در سازمان پلیس، مجموعه مقالات مدیریت دانش و پلیس دانشبنیان، جلد چهارم.
- کشاورزی، علی حسین ( 1390 )، مدیریت دانش برای بهرهوری، نشر مرکز آیندهپژوهی و
مدیریت دانش انتظامی سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.
- کلارک، وی رونالد ( 1388 )، جرمشناسی پیشگیری، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی
زاده، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، چاپ اول، تهران.
- صدیق سروستانی، رحمت اله ( 1387 )، آسیبشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم.
مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران 167
- عادل پور، ناصر و سیده زکیه هاشمی ( 1391 )، به کارگیری سخت افزارها در مدیریت
دانش، مجموعه مقالات همایش علمی مدیریت دانش، جلد سوم.
- طاهری، الهه و همکاران( 1391 )، ارائه شیوه عملیاتی در راستای مدیریت دانش و پلیس
دانشبنیان، مجموعه مقالات همایش علمی مدیریت دانش و پلیس دانشبنیان، جلد دوم.
- وایت، راب و فیونا هینز ( 1386 )، جرم و جرمشناسی، ترجمه علی سلیمی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
- عظیم زاده، شادی ( 1390 )، پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمریکا، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
- میلتون. ان. آر ( 1391 )، راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل ، ترجمه اح مدوند،
علیمحمد و غلام چاپلقیان، انتشارات موسسه آموزش عالی ایوان کی.
1392 )، جهانیشدن جرم ، تقریرات دوره - - نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1391
کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم نیمسال اول سال تحصیلی، به کوشش شهرام ابراهیمی.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1390 )، دانشن امه جرم شناسی ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
- ورتلی، ریچارد و لُراین مازرول ( 1392 )، جرمشناسی محیطی و تحلیل جرم ، مترجم علی
افراسیابی، انتشارات علامت، چاپ اول، تهران.
- Braga, A. Anthony. & Weisburd, L. David (2007), Police innovation and
Crime Prevention: Lessons Learned from Police Research over the Past 20 Years, US Department of Justice.
- Ekblom, P (1988), getting the Best out of Crime Analysis, Home Office
Crime Prevention Unit, Paper No. 10, London, UK: Home Office.
- Ekblom, P (2008), the 5Is framework: a Practical tool for transfer and
sharing of Crime Prevention and Community safety Knowledge, Design against Crime, Research Center.
- Ekblom, P (2002), From the Source to the Mainstream is uphill: the
Challenge of Transferring Knowledge of Crime Prevention thtough Replication,
Innovation and Anticipation, crime prevention studies volume 13, pp131-203.
- kankanhalli, a. tan, b. c. y. & wei, k. k (2005). Contributing knowledge to
electronic knowledge repositories: an an empirical investigation. Mis quarterly,
29(1), 113-143.
- Kelling, G. and M. Moore (1988), From Political to Reform to Community: 168
The Evolving Strategy of Police, In Jack Green and Stephan Masterofsky (eds),
Community Policing: Rhetoric or Reality? New York: Preager.
- Scott. M (2006), implementing crime prevention: lessons learned from
problem-oriented policing projects, crime prevention studies volume 20.
- Sparrow, M. M. Moore and D. Kennedi (1990), Beyond 911: A New Era for
Policing, New York: Basic Books.