نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مهاباد

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و
تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم،
اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی
تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی
اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی
رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل
برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله،
افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای
اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری
شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد
خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا
عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و
غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این
تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the Globalization of Crime in the Sphere of the Procedural Criminal Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Mohsen Rezaie 2

چکیده [English]

Globalization of crime has faced principles and rules of jurisdiction and
institutions of the criminal proceedings with challenges. The Iranian criminal
law system affected by the globalization of crime has taken actions on a range
of substantive criminal law including the expanded criminalization and
criminal and non-criminal anticipation, response measures. Moreover, in the
sphere of procedural criminal law, it was in the form of some modified
principles and the rules of criminal procedure, predicting some of the
specialized agencies and the rights of defendants and victims. Such changes
led to thr reversal of the presumption of innocence, the exclusion rule over
time, the relativity of a public hearing, a change in the evidence system,
differential (exceptional) of criminal procedure, specialized institutions
dealing, giving excessive authority over the police. Besides the alteration of
the aforementioned principles rules, there are a series of more specific rules in
connection with the global crimes such as mandating the indictment, the
proceedings turn out, certain provisions or the lack of appeal, obligation to
publish the names of those convicted, delivery monitoring etc. In the present
study, the effects of the modified rules and procedures are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization of crime
  • code of criminal procedure
  • Judicial institutions
  • Competency
- آشوری، محمد ( 1380 )، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
- آشوری، محمد، بشیریه، حسین، هاشمی، سیدمحمد و یزدی، عبدالمجید ( 1383 )، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش.
حریم خصوصی، فضای مجازی و چالشهای » ، - آقابابایی، حسین و عباسی، مراد
. فصلنامهی مطالعات پیشگیری از جرم، شمارهی 17 ، سال 1389 ،« پیشگیرانه فراروی ناجا
در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در ،« نگهداری تحتنظر » ،( - اردبیلی، محمدعلی ( 1383
تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت.
در: حقوق بینالملل کیفری (گزیده ،« صلاحیت جهانی » ،( - اردبیلی، محمدعلی ( 1390
مقالات 2)، تهران، انتشارات میزان.
- اسعدی، سیدحسن ( 1386 )، جرایم سازمانیافتهی فراملی، تهران، انتشارات میزان.
مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایات » ، - الکساندر سیسیلیانوس، لیون
. ترجمهی سیدعلی هنجنی، مجلهی تحقیقات حقوقی، شمارهی 46 ، سال 1386 ،« بینالمللی
رهیافت جرمشناختی و بزهدیدهشناختی به تروریسم (تحلیل جرمشناختی » ، - اُتنف، رنالد
ترجمهی علیحسین نجفیابرندآبادی، مجلهی تحقیقات حقوقی، شمارهی 39 ، سال ،«( تروریسم .1383
- بِل، سوزان ( 1389 )، دانشنامهی پلیس علمی، ترجمهی مهدی نجابتی و علی شایان، تهران، انتشارات سمت.
- بوریکان، ژان، تحولات اخیر سیاست جنایی فرانسه، ترجمه ناصرعلی منصوریان، مجله
.1387 ، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 25
- پرو، روژه ( 1384 )، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمهی شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، تهران، انتشارات سلسبیل.
-پرادل، ژان، ( 1373 )، تاریخ اندیشههای کیفری، ترجمه علی حسن نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
- پوربافرانی، حسن ( 1388 )، حقوق جزای بینالملل، تهران، انتشارات جنگل.
- پیکا، ژرژ ( 1390 )، جرمشناسی، ترجمهی علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات میزان.
- جعفری، فریدون ( 1390 )، دیوان کیفری بینالمللی و جهانیسازی حقوق کیفری (تعامل
آثار جهانیشدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران 143 یا تقابل)، تهران، انتشارات میزان.
- جلالیفراهانی، امیرحسین ( 1388 )، درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری، تهران، انتشارات خرسندی.
- خالقی، علی ( 1388 )، ج ستارهایی از حقوق جزای بینالملل، تهران، انتشارات شهردانش.
در: ،« بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری » ،( - خزانی، منوچهر ( 1377
خزانی، منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات گنجدانش.
- خزانی، منوچهر، ( 1373 ) اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 14 و 15 ، پاییز 1372 تا تابستان
- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( 1390 )، واکنشهای عدالت کیفری
به تروریسم، ترجمهی پیمان نمامیان، تهران، انتشارات میزان.
در: ،« آیین دادرسی کیفری افتراقی در قبال جرایم مواد مخدر » ،( - رحمدل، منصور ( 1383 علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت.
-  ( 1387 )، بار اثبات در امور کیفری، تهران، انتشارات سمت.
مجلهی ،« صلاحیت جهانی: نقطهی پایانی بر بیکیفری جرایم بینالمللی » ، - زمانی، سیدقاسم
. ایرانی حقوق بینالملل (الکترونیکی)، شمارهی 1، سال 1385
- ساکی، محمدرضا ( 1389 )، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.
-شمس ناتری، ( 1380 )، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمانیافته با رویکرد
بهحقوق جزای بینالملل، رساله دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
- قانون دادرسی کیفری فرانسه( 1388 )، ترجمهی عباس تدین، تهران، انتشارات روزنامهی رسمی. ترجمهی شهرام ،« ملاحظههایی درباره هدف آیین دادرسی کیفری » ، - گسن، رمون
. ابراهیمی، مجلهی حقوقی دادگستری، شمارهی 56 و 57 ، سال 1385
-مشکینی، علی، ( 1376 )، اصطلاحات الاصول و معظم ابعاثها، قم، انتشارات الهادی،
- مجیدی، سیدمحمود، جلوههای ظهور کیفری امنیتمدار در فرانسه، مجله دانشکده حقوق
.1388 ، و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39 ، شماره 2
- مهدویپور، اعظم ( 1390 )، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران،
انتشارات میزان.144
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره چهاردهم، بهار 1395
- میرمحمد صادقی، حسین ( 1383 )، دادگاه کیفری بینالمللی، تهران، انتشارات دادگستر. الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و » ، - نجفی توانا، علی و فدایی، حسن
Ahmad Karrofi, Usman and Mwanza, Jason, Globalization and crime,
Bangladesh e-journal of sociology, Volume 3, Number 1, January 2006. -
- Becker, Jeffrey S. ‘A legal war on terrorism’, Depaul Law Review,  Vol.53, 2003-2004.
- Delmas-marty, M. & Spencer, J.R. (eds), European Criminal Procedure, Cambridge:CU, 2002.
- Kenneth, C. Randal, ‘Universal Jurisdiction under International
Law’, Texas Law Review, Vol.66, 1988.
-Katja Franko Aas, Globalization and Crime, SAGE Publications, 2007, University of Oslo, Norway.
- Schabas, William. A. ‘General principles of criminal law in the international criminal court statute’, Eur. J. Crime Criminal Law & Criminal Jus, 1998, No.6, p.103
- M. Cherif Bassiouni, Globalization and Its Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice و published June 2015, ISBN 9781780683300.
- paul c. Friday, Globalization and the impact on crime, corruption andjustice, plywaczewski, E.W. (Ed) 2009, current problems of penal law and criminology, Bialystok, Poland: Temida.