نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت‌‌ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة اسناد بین‌‌المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست‌‌آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده‌‌اند. یافته‌‌های این پژوهش بیانگر آن است که مهم‌‌ترین مؤلّفه‌‌های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست‌‌ها انتخاب می‌‌شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله‌‌های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت‌‌مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می‌‌توان از غالب حمله‌‌های تروریستی پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Police Position-oriented Preventive Strategies in the Fight Against Terrorist Crimes

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rajabi Tajamir

Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Amin Police Academy, Tehran, Iran

چکیده [English]

The global problem of terrorism, which has called on all governments to fight, requires serious measures to prevent security damage in addition to effectively confronting its policymakers. Therefore, resisting terrorism without strategic planning will intensify security measures. Method: The present research has been applied in terms of collecting information by documentary method and by studying international documents, sources related to the subject and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically. Results: The most important components of the target of terrorist attacks; exposure, vitality, symbolism, legitimacy, destructibility, crowdedness, proximity, and ease of access are all chosen by terrorists in a rational process. Conclusion: In fact, each target is assessed in terms of the risk of terrorist attacks and, consequently, with police-oriented strategies such as reducing the target of crime, electronic surveillance, the physical presence of police in hot areas, controlling surveillance, identifying hot spots and potential criminals, designing an anti-terrorism environment and increasing police awareness can all prevent terrorist attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Situational prevention strategies
  • Situational prevention
  • Target of crime
  • Terrorism
الف. فارسی
آلبرشت، هانس یورگ. (1385). «تروریسم، خطر و قانونگذاری»، ترجمه: مهدی مقیمی و مجید قورچی‌‌بیگی، فصلنامه فقه و حقوق ، شمارة 11.
ابراهیمی، شهرام. (1389). «پیشگیری در نظریّه‌‌های جرم‌‌شناسی و گسترة محدودیّت‌‌های آن»، آموزه‌‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة 13.
افراسیابی، علی. (1389). «پارادایم‌‌های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم»، فصلنامة مطالعات پیشگیری از جرم، شمارة 17.
جوادی یگانه، محمّدرضا. (١٣٨٧). «رویکرد جامعه‌‌شناسانة نظریّة انتخاب عقلانی»، راهبرد فرهنگ، شمارة ٣.
دانش، تاج زمان. (١٣٧٦). مجرم کیست و جرم‌‌شناسی چیست، چاپ هفتم، تهران، مؤسّسة کیهان.
رجبی تاج‌‌امیر، ابراهیم. (1399). جرم‌‌شناسی تروریسم با رویکرد پلیسی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
رضوانی، سودابه. (1396). مدیریّت ریسک جرم. در: دانشنامة علوم جنایی اقتصادی. به کوشش امیرحسن نیازپور. تهران، نشر میزان.
رزنبام، دنیس؛ لوریسیو، آرتور؛ داویس، روبرت. (١٣٧٩). «پیشگیری وضعی از جرم»، ترجمه: رضا پرویزی، مجلّة حقوقی دادگستری، شمارة ٣٢.
رضوی‌‌فرد، بهزاد؛ فرجی، محمّد. (1396). «راهبردهای اتّحادیّة اروپا برای مبارزه با تروریسم»، مجموعه مقالات همایش بین‌‌المللی ابعاد حقوقی- جرم‌‌شناختی تروریسم، به کوشش بهزاد رضوی‌‌فرد و حسنعلی مؤذن‌‌زادگان، چاپ اوّل، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
شاهیده، فرهاد. (1396). «رویکرد ریسک‌‌مدار به جرایم تروریستی»، مجموعه مقالات همایش بین‌‌المللی ابعاد حقوقی- جرم‌‌شناختی تروریسم، به کوشش بهزاد رضوی‌‌فرد و حسنعلی مؤذن زادگان، چاپ اوّل، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
شعبانی‌‌فرد، حمیدرضا. (1391). ارزیابی عملکرد کمیتۀ ضدّ تروریسم شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
علیوردی‌‌نیا، اکبر؛ صالح صالح‌‌نژاد. (1392). «کاربست‌‌های نظریّة گزینش عقلانی در تبیین جرایم و ارائة دلالت‌‌های سیاستی برای پیشگیری از جرم»، کاراگاه، دورة دوّم، سال هفتم، شمارة ٥٢.
قبله‌‌ای خویی، خلیل؛ فرهمندفر، حیدر؛ فرهمندفر، فریده. (١٣٨٨). «پیشگیری وضعی از جرایم تروریستی»، فصلنامة دیدگاه‌‌های حقوقی، شمارة ٨٤.
قورچی‌‌بیگی، مجید. (1396). «آماج‌‌گزینی در حمله‌‌های تروریستی: انتخابی عقلانی»، مجموعه مقالات همایش بین‌‌المللی ابعاد حقوقی-جرم‌‌شناختی تروریسم، به کوشش بهزاد رضوی‌‌فرد و حسنعلی مؤذن‌‌زادگان، چاپ اوّل، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
کلارک، رونالد و نیومن، جرمی. (1387). «پلیس و پیشگیری از تروریسم»، ترجمه: محمدباقر مقدّسی، فصلنامة مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوّم، شمارة 6.
کی‌‌نیا، مهدی. (١٣٨١). روانشناسی جنایی، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران، انتشارات راشد. 
نجفی ابرندآبادی، علی‌‌حسین. (1393). «درآمدی بر اساسی‌‌سازی حقوق کیفری»، مندرج در: در تکاپوی حقوق عمومی، به کوشش علی‌‌اکبر گرجی، تهران، انتشارات جنگل.
 
ب. انگلیسی و فرانسوی
Bellot, S. (1983). Portrait du Voleur a Main Armee Occasionnel. Rapport.
Drakopoulos, S.A. (1994). Hierarchical Choice in Economics, Journal of Economic Surveys, Vol. 8.
Evans, J. (2007). Intelligence, Counter-terrorism and Trust. London: Security Service.
Heaven, O & Hudson, B. (2007). Race, Ethnicity and Crime, in: Hale, C., Hayward, K., Wahidin, A. and Wincup, E. eds. Criminology. Oxford: Oxford University Press.
Garland, J, Spalek, B, Chakraborti, N. (2006). Hearing Lost Voices: Issues in Researching ‘Hidden’ Minority Ethnic Communities, British Journal of Criminology, 46.
Clarke, R.v., Newman, G.R. (2006). Outsmarting the terrorists, Westport CT: Praeger Security International.
Hesseling, R.B.P. (1994). Displacement: A review of the empirical literature, In Clarke, RV (ed.), Crime Prevention Studies, Vol. 3, Monsey: Criminal Justice Press, 197-230, (Accessible at: www.popcenter.org).
Cozens, P.M and et al. (2005). “Crime Prevention Through Environmental Design”, Property Management ،Vol 23، No 15.
Morris, J., (2006). Policing by risks and targets: Some implications of intllingence-led crime control, Policing and Society 9.
Li, Q. (2005). “Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?”, Journal of Conflict Resolution, 49 (2).
Sheehan, I. S. (2012). Assessing and comparing data sources for terrorism research, In: C. Lum & L. W. Kennedy (Eds.), Evidence‐based counterterrorism policy, New York, NY: Springer.