آ

 • آب سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-141]

 • آثار بزه دیدگی تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-32]

 • آدم‌ربایی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 41-72]

 • آزادی بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 221-253]

 • آزادی انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 221-251]

 • آزادی فردی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-14]

 • آزادی مشروط کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • آزادی‌های عمومی تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 113-142]

 • آسیب اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-70]

 • آسیب های روانی و عاطفی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 127-154]

 • آشتی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • آگاهی تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 155-196]

 • آگاهی از نظام عدالت کیفری حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • آلیاژ جرم بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 127-158]

 • آلاینده سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-141]

 • آلودگی الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • آماج جرم راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 253-287]

 • آیین دادرسی کیفری آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 115-144]

 • آیین دادرسی کیفری ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 285-320]

 • آیین دادرسی کیفری اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 331-357]

 • آیین دادرسی کیفری هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 187-219]

 • آیین دادرسی کیفری باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • آینده گرا فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-41]

ا

 • ایالات‌متحده آمریکا رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 101-135]

 • ابتکارعمل ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 43-76]

 • اتحادیة اروپا جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 79-107]

 • اتّحادیّة آفریقایی الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 137-164]

 • اتحادیه اروپا رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 109-140]

 • اتحادیه آفریقایی توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 261-283]

 • اتلاف عضو «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • اثبات حد تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 67-89]

 • اثبات حدّ زنا نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 101-131]

 • اثربخشی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 143-170]

 • اجازه قانون «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 109-134]

 • اجبار روان شناختی تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 287-318]

 • اجتماع امر و نهی «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 141-170]

 • اجتناب از طاغوت نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 133-160]

 • اجرای احکام زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • اجرای عدالت جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-120]

 • احتکار مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-251]

 • احتمال صدمه بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 161-192]

 • احساس امنیت بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 67-91]

 • احصان مسافر ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 99-123]

 • احضار متهم کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 43-68]

 • اختیار ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-72]

 • اختیار دادستان اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 75-105]

 • اختلاس رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 261-286]

 • اختلاس بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

 • اختلالات روانی اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-39]

 • اختلال آسیب پس از استرس بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 127-154]

 • اختلال روانی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-42]

 • اختلال شخصیت دو قطبی اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-39]

 • اخراج موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • اخراج از مرزهای بین‌المللی قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 181-210]

 • اخلاق تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 121-141]

 • اخلاق بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-150]

 • اخلاق اعمالِ کیفر ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 47-71]

 • اخلاق عمومی تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 113-142]

 • ادغام چند دو یا چند جانبه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 141-172]

 • ادغام یک‌جانبه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 141-172]

 • ادلّة علمی جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 65-100]

 • ادله اثبات تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 287-318]

 • ادله اثبات دعوا زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • ایدئولوژی انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 221-251]

 • اراده تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 121-141]

 • اراده ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-72]

 • ایران اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • ایران واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 43-74]

 • ایران و چالش تبادل اطلاعات مالی مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 83-119]

 • ارتباط سلسله مراتبی بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-170]

 • ارتباط شبکه‌ای بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-170]

 • ارتشاء اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • ارجاع کیفری رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 255-285]

 • ارزشهـای بشری جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • ارش دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 121-146]

 • ارش «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • ارکانِ جرم افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 205-232]

 • از دست‌‌دهی حق جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-41]

 • اساسی‌سازی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 63-97]

 • اساسی سازی حقوق پیشگیری اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 91-111]

 • اساسنامة رم مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 289-311]

 • اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-120]

 • اساسنامه رم اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 75-105]

 • اساسنامه رم جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 229-260]

 • اساسنامه رُم نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • استرداد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 79-107]

 • استرداد بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 109-137]

 • استرداد مجرمین موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • استفاده از قابلیت GPS تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 65-101]

 • استقلال نهاد وکالت مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 133-163]

 • استنادپذیری ادله ی الکترونیک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 69-97]

 • اسیدپاشی تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-32]

 • اسیدپاشی جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-42]

 • اسناد بین المللی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 41-72]

 • اسناد حقوق بشر جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 41-73]

 • اشاعه فحشاء هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 173-200]

 • اشتباه جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 191-226]

 • اشتباه تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اشخاص بیتابعیت چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • اشخاص حقوقی دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-169]

 • اشخاص حقوقی حقوق عمومی امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 251-284]

 • اصلاح‌ بزهکار تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 75-110]

 • اصلاح و بازپروری تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • اصلاح و بازپروری درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 93-119]

 • اص ل برابر ی سلاح ها تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 113-136]

 • اصل برائت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 81-111]

 • اصل برائت ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-30]

 • اصل برائت چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 221-245]

 • اصل بی‌طرفی الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • اصل پیوستگی و دائمی بودن لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • اصل ترافعی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 113-136]

 • اصل تساوی سلاح ها ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-30]

 • اصل تعدّد قاضی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

 • اصل تماس و ارتباط لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • اصل تناسب کلی اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-70]

 • اصل حداقل بودن اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 41-65]

 • اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 173-200]

 • اصل شناسایی متقابل رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 109-140]

 • اصل صلاحیّت تکمیلی مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 289-311]

 • اصل صلاحیت کیفری نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • اصل ضرر حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • اصل ضرر بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 179-212]

 • اصل عدم جداسازی لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • اصل قانونی بودن دادرسی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

 • اصل قطعیّت آراء طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

 • اصل هم ترازی بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-148]

 • اصناف دیه واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 125-148]

 • اصول باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • اصول بنیادین هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 187-219]

 • اطفال و نوجوانانِ بزهکار «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-196]

 • اعاده دادرسی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • اعتراض چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 221-245]

 • اعتراف به مجرمیت کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • اعدام مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-39]

 • اعدام نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 125-157]

 • اعدام واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-39]

 • اعدام تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 99-131]

 • اعدام تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اعضای داخلی «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • اعلام نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 113-141]

 • اعلامکننده جرم سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 65-86]

 • اِعمال خشونت ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • اعمال زور توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-66]

 • اعمال نفوذ ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 33-60]

 • اعمال نفوذ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • اعمال نفوذ فاعلی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • اعمال نفوذ منفعلانه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • اغفال روانی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 48-68]

 • افتراقی بودن دادرسی کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 43-68]

 • افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 205-232]

 • افشای جرم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • افغانستان اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • اقامه‌ حد بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 265-297]

 • اقتضاء تعقیب اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 75-105]

 • اقدامات مجرمانه مشترک موسع مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 137-164]

 • اقدام تأمینی مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 159-191]

 • اقدام تجاوزکارانه نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • اقرار تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • اقرار امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 247-274]

 • اقرار نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-44]

 • اقرار نادرست تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 287-318]

 • اقلیت تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 213-244]

 • اقلیت قومی روهینگیا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 45-73]

 • اقناع وجدانی قاضی جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 65-100]

 • اکراه بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 203-231]

 • اکوساید جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 43-81]

 • اکوساید جنگی جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 43-81]

 • اگزیستانسیالیسم بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 221-253]

 • الزامات‌اصل بی‌طرفی الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • الزامات ساختاری نهاد های اجرایی الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • الزام اخلاقی بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 71-100]

 • الزام قانونی بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 71-100]

 • الزام قانونی اخلاق تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 113-142]

 • الغاگرایی کیفری بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 265-297]

 • الگوی راهبردی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 143-164]

 • الگوی قانونی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 143-164]

 • الگوی نگرشی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 143-164]

 • الگوهای کیفردهی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 105-140]

 • الهیات مجازات روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 77-112]

 • امساک ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 105-124]

 • امنیت در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 7-34]

 • امنیت حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • امنیت تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 59-81]

 • امنیت اجتماعی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 7-34]

 • امنیت بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-46]

 • امنیت عمومی مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 159-191]

 • امنیّت قضایی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 63-97]

 • امنیت‌گرایی فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • امور حاکمیتی امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 251-284]

 • اینترنت تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 105-125]

 • انتساب مسئولیت باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 173-200]

 • انتشار حکم محکومیت تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • انتقال اجباری پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 45-73]

 • انتقال مال غیر تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • انتقام جویی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • انسانی‌‌سازی رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 193-219]

 • انسان قابل شناخت مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • انسجام اجتماعی نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 125-157]

 • انکار عقل بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 179-212]

 • انگیزه تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 75-110]

 • انگیزه‌های جنایی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • اهداف عدالت انتقالی( سازش تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 213-247]

 • اهداف مجازات مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 101-134]

 • اهل ذمه تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

ب

 • با به کارگیری پنج فن «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • بی احتیاطی مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 97-130]

 • بارداری مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-65]

 • بارداری نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 101-131]

 • بازپرس جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397-1398]

 • بازجویی الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-43]

 • بازجویی پلیس تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 287-318]

 • بازدارندگی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • بازدارندگی نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 103-128]

 • بازداشت ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 41-72]

 • بازداشت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 81-111]

 • بازنمایی بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • بافتار « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • بیت‌المال نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-44]

 • بحرانِ اجتماعی فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • بحرانِ سیاسی فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • برابری مسئولیّت نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-44]

 • برچسب مجرمانه درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 93-119]

 • بی رحمی و خشونت کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 187-220]

 • برساخت بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • برساختگرایی تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 145-172]

 • برنامه‌‌های پلیسی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 143-170]

 • برنامه‌های ترمیمی ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 43-76]

 • بزه‌دیدگی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • بزهدیدگی اطفال و نوجوانان سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 121-146]

 • بزه‌دیدگان سبز بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 37-67]

 • بزه‌دیدگی زنان نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • بزه‌دیدگی سازمانی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • بزه‌دیدگی سبز بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 199-227]

 • بزهدیده نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 113-141]

 • بزهدیده الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 137-164]

 • بزه دیده جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 165-181]

 • بزه دیده بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-148]

 • بزه دیده بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 95-126]

 • بزه دیده جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-42]

 • بزه‌دیده تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • بزه‌دیده تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 213-244]

 • بزه دیده پنهان حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده ثانویه حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده شناسی نخستین نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 41-71]

 • بزه دیده غیرمستقیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده مستقیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-185]

 • بزهکاری مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 31-61]

 • بزهکار اقتصادی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 239-267]

 • بزه‌کاران سایبری نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • بزهکاری فراملّی بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 41-65]

 • بزهکاری کودکان رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 101-135]

 • بزهکاری منطقه‌‌ای بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 41-65]

 • بزه مرکّب پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 211-244]

 • بشریت مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 203-237]

 • بیطرفی قضـایی متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 143-161]

 • بی‌طرفی قضات الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • بی گناهی قانونی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • بی گناهی واقعی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • بیماری روانی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • بیماری واگیر پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 195-234]

 • بین‌النهرین باستان مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • بهبود واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 153-174]

 • بهره کشی جنسی سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 121-146]

 • بهره وری بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 187-220]

 • به قصد فرار از دین تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 143-172]

 • بی هنجاری ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • بیومتریک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 69-97]

 • بوم شناسی جنایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

پ

 • پارادایم رفتارگرا اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 83-108]

 • پارادایم کلاسیک جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • پاردایم در حال ظهور جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • پاسخ غیرکیفری پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 203-228]

 • پیامد جرم توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 239-267]

 • پیامدگرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 47-71]

 • پدیده ی مجرمانه نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 69-100]

 • پدیده­ی مجرمانه امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 39-67]

 • پرداخت دیه از بیت المال تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • پرونده تادیچ مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 137-164]

 • پزشک واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 197-226]

 • پست مدرنیسم پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 43-68]

 • پیش‌بینی پولشویی و تأمین مالی تروریسم مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 83-119]

 • پیش بینی جرم کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • پیش‌‌بینی خطر مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 159-191]

 • پیش داوری تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 213-244]

 • پیشدستانه رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 231-258]

 • پیشگیری تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 147-174]

 • پیشگیری عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 1-216]

 • پیشگیری رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 41-64]

 • پیشگیری تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 103-140]

 • پیشگیری کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 171-211]

 • پیشگیری رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 231-258]

 • پیشگیری مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 31-61]

 • پیشگیری اجتماعی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 103-140]

 • پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 45-81]

 • پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 83-119]

 • پیشگیری از جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • پیشگیری جامعهمدار اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 91-111]

 • پیشگیر ی رشدمدار اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 91-111]

 • پیشگیری فنی پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 83-113]

 • پیشگیری کیفری تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 103-140]

 • پیشگیری وضعی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 83-113]

 • پیشگیری وضعی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 103-140]

 • پیشگیری وضعی جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-42]

 • پیشگیری وضعی راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 253-287]

 • پیشینه گرا فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-41]

 • پلیس استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • پلیس دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 35-58]

 • پلیس ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 227-250]

 • پلیس بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-170]

 • پلیس راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 253-287]

 • پلی‌‌گرافی جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 65-100]

 • پیمایش کیفرگرایی تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 109-142]

 • پیوستگی طولی رفتارها پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 211-244]

 • پولشویی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 47-79]

 • پولشویی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 129-157]

ت

 • تابعیت بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 70-93]

 • تابعیت تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 91-125]

 • تاجر چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 165-186]

 • تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 225-255]

 • تاریخ یهود مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • تامین مالی تروریسم ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 129-157]

 • تامین مالی جمعی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 129-157]

 • تانگو تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 65-101]

 • تبانی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 141-174]

 • تبانی بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

 • تبدیل « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • تبدیل تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 73-114]

 • تبدیل قصاص امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • تبعید پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 45-73]

 • تبعیض کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • تبعیض جنسیتی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • تبعیض صنفی وکلاء مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 133-163]

 • تبیین اتهام کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 43-68]

 • تترّس نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 133-160]

 • تجاوز تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 41-73]

 • تجاوز ارضی نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • تجاوز از حدّ دفاع شرعی بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 37-73]

 • تجاوز جنسی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 151-177]

 • تجریم مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 131-163]

 • تحدید حق شکایت تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • تحریک کردن بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 37-73]

 • تحریم مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 131-163]

 • تحریم تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 105-125]

 • تحصیل دلیل تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 175-197]

 • تحصیل مال از طریق نامشروع تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • تحقیقات مقدماتی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 113-136]

 • تحقیقات مقدماتی متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 143-161]

 • تحقیقات مقدماتی اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-33]

 • تحقیقات مقدماتی جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 41-73]

 • تحقیقات مقدماتی کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 43-68]

 • تحقیقات مقدماتی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397-1398]

 • تحقیقات مقدماتی الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • تحقیقات مقدماتی الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-43]

 • تحقیقات مقدماتی تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 121-151]

 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • تحلیل محتوا قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 45-81]

 • تحولات اجتماعی نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 125-157]

 • تحول گفتمانی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 77-107]

 • تخفیف « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • تخفیف تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 73-114]

 • تخلف مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-251]

 • تخلفات انضباطی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 63-83]

 • تخلّف‌‌انگاری بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 161-192]

 • تدابیر پیشینی و پسینی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 47-79]

 • تدابیر حمایتی بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 115-153]

 • تداخل جنایت تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 231-264]

 • تداخل دیات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 249-280]

 • ترافع بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 111-138]

 • تردید نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-44]

 • ترس ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • ترک فعل تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 99-120]

 • ترک فعل ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 233-259]

 • تروریسم راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 253-287]

 • تروریسم تکفیری نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 133-160]

 • تروریسم هستهای پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 83-113]

 • تزاحم «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 141-170]

 • تسبیب بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 203-231]

 • تسلسل تباهی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 48-68]

 • تسهیم دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • تشدید تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 73-114]

 • تشدید مجازات چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 227-226]

 • تشدید مجازات تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 69-100]

 • تشدید مجازات تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 81-102]

 • تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-42]

 • تصادف رانندگی مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 201-229]

 • تصرف غیرقانونی رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 261-286]

 • تضمین دیون مقتول قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 103-129]

 • تعارض أقاریر تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • تعدد اعتباری تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 175-196]

 • تعدد اعتباری تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 81-102]

 • تعدد اقرار امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 247-274]

 • تعدد جرم بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 159-189]

 • تعدد جرم تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 69-100]

 • تعدد جرم نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 103-128]

 • تعدّد جرم تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 75-110]

 • تعدد جرم افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 205-232]

 • تعدد جنایات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 249-280]

 • تعدد عنوانی جرم چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 227-226]

 • تعدد مادی بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 159-189]

 • تعدد معنوی بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 159-189]

 • تعدد معنوی تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 69-100]

 • تعدد نتیجه بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 159-189]

 • تعدد نتیجه تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 69-100]

 • تعدد واقعی تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 175-196]

 • تعدد واقعی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 81-102]

 • تعریف جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • تعریف رفتارهای مجرمانه تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 145-172]

 • تعزیر شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 103-130]

 • تعزیر واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • تعزیر بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 47-77]

 • تعزیر غیرمنصوص تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • تعزیر غیرمنصوص مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 131-163]

 • تعزیر منصوص شرعی تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • تعزیر منصوص شرعی مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 131-163]

 • تعطیل حد بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 265-297]

 • تعقیب جنایی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397-1398]

 • تعقیب دعوای عمومی سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 65-86]

 • تعقیب کیفری ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-30]

 • تعقیب مجدد چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 221-245]

 • تعقیب و تحقیق بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 95-126]

 • تعیین کیفر تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 105-140]

 • تعیین کیفر اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-70]

 • تعیین مجازات بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 159-189]

 • تعیین مجازات نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 103-128]

 • تعهد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 99-120]

 • تعهّدات مبنایی ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 87-113]

 • تفاضل دیه ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 153-179]

 • تفسیر « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • تفسیر مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 203-237]

 • تفسیر کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 139-169]

 • تفسیر قانون چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • تقصیر باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 173-200]

 • تقصیر رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 41-64]

 • تقصیر پزشکی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 197-226]

 • تقلیل « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • تکرار جرم بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-46]

 • تکرار جرم کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 175-201]

 • تلافی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 163-196]

 • تلفن همراه ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 227-250]

 • تمدن تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 99-131]

 • تهاجم ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • توافق اراده جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 141-174]

 • توبه مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 217-244]

 • توجیه توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-66]

 • توجیه واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 257-286]

 • توجیه جرم مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 48-68]

 • تورم کیفری فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • توقیف دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 101-141]

 • توقیف غیرقانونی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 41-72]

 • توقیف غیر قانونی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-14]

ث

 • ثبوت ارش نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 165-186]

 • ثلث دیه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 165-186]

ج

 • جابجایی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 143-170]

 • جایگاه اجتماعی-اقتصادی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • جایگزین امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • جایگزین حبس تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 121-151]

 • جامعه تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • جامعه اسلامی تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

 • جامعه انتقالی تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 213-247]

 • جانی تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • جبران تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-32]

 • جبران ‌خسارات تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 75-110]

 • جبران خسارت زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 33-64]

 • جبران خسارت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 81-111]

 • جبران خسارت ناشی از شکایت قانونی تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • جرّاحی زیبایی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 173-202]

 • جرایم واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 43-74]

 • جرایم از روی نفرت بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • جرایم اقتصادی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 187-220]

 • جرایم امنیتی نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 99-124]

 • جرایم امنیتی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 75-108]

 • جرایمِ تروریستی نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-41]

 • جرایم تعزیری چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 227-226]

 • جرایم جنسی نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 41-71]

 • جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • جرایم خشونت آمیز «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-196]

 • جرایم سایبری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 29-45]

 • جرایم علیه سلامت جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 171-203]

 • جرایم متقابل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • جرائم زیست محیطی بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 37-67]

 • جرائم متعدد اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-70]

 • جرم بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 70-93]

 • جرم تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 91-125]

 • جرم ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 285-320]

 • جرم مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-251]

 • جرم چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 165-186]

 • جرم اصلی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 81-102]

 • جرم اقتصادی نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • جرم اقتصادی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 239-267]

 • جرم انگاری جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 165-181]

 • جرم انگاری تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 33-62]

 • جرم انگاری حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • جرم انگاری کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 137-158]

 • جرم انگاری جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 171-203]

 • جرم انگاری بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-150]

 • جرم‌انگاری تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • جرم‌انگاری بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 221-253]

 • جرم‌انگاری تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 113-142]

 • جرم‌انگاری نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • جرم‌‌انگاری بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 161-192]

 • جرم‌‌انگاری مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 173-202]

 • جرم انگاری بین المللی جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • جرم انگاری مصلحت گرایانه " بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 175-206]

 • جرم به خطراندازی بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 161-192]

 • جرم حکومتی تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • جرم زایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • جرم‌زدایی بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 221-253]

 • جرم زدائی تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 33-62]

 • جرم سازمان‌یافته راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 47-79]

 • جرم سیاسی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 69-103]

 • جرم سیاسی منفی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 69-103]

 • جرم شناختی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • جرمشناسی رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 41-64]

 • جرم‌شناسی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 48-68]

 • جرم‌شناسی پست جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-46]

 • جرم شناسی تأسیسی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 43-68]

 • جرم شناسی راست جدید بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 75-107]

 • جرم‌شناسی سبز بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 37-67]

 • جرم شناسی عصب «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-196]

 • جرم‌‌شناسی فرهنگی بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • جرم محال بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-150]

 • جرم مطلق مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 97-130]

 • جرم مقید به نتیجه مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 97-130]

 • جرم مقدماتی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 81-102]

 • جرم ناشی از نفرت تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 213-244]

 • جزای نقدی بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-41]

 • جزای نقدی روزانه ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 71-97]

 • جعاله ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 33-60]

 • جلب کمک های مالی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 129-157]

 • جمع‌‌گرایی مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 139-172]

 • جمهوری اسلامی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-38]

 • جنایات جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 187-216]

 • جنایات بین المللی نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 131-162]

 • جنایات علیه محیط زیست جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 43-81]

 • جنایات عمدی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 187-216]

 • جنایت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 144-171]

 • جنایت جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 191-226]

 • جنایت نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-44]

 • جنایت بـین المللـی جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • جنایت بین‌المللی جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 43-81]

 • جنایت جنگی پزشکی جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 229-260]

 • جنایت علیه بشریّت رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 193-219]

 • جنایت غیرعمدی ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 233-259]

 • جنایت مقصود عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 43-70]

 • جنبه خصوصی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 187-216]

 • جنبه عمومی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 187-216]

 • جنسیت تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • جنسیت تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 109-142]

 • جنسیت‌زدگی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 151-177]

 • جنین مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-65]

 • جنین‌آزاری مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-65]

 • جنون اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-39]

 • جهانی شدن جرم آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 115-144]

 • جهل به قانون دیگر رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

 • جهل تقصیری واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 163-189]

 • جهل موضوعی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

ح

 • حیات آیینی روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 77-112]

 • حاکمیت سیاسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • حالت خطرناک مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 159-191]

 • حبس مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-39]

 • حبس کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • حبس تعزیری تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 121-151]

 • حبس زدایی تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 121-151]

 • حبس غیرتعزیری مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 217-244]

 • حتمیت اجرای مجازاتها بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 187-220]

 • حد تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • حد تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • حد تکرار حد تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • حدود چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 205-232]

 • حدود غیر جنسی امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 247-274]

 • حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 193-220]

 • حذف و طرد تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • حریم خصوصی استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • حریم خصوصی دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 101-141]

 • حریم خصوصی تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 65-101]

 • حریم خصوصی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 203-228]

 • حسابرس داخلی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 117-148]

 • حسابرس و بازرس قانونی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 117-148]

 • حق بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-148]

 • حق حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • حق بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 221-253]

 • حق الله ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 105-124]

 • حق الناس ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 105-124]

 • حق‌‌الناس امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • حق بر داشتن سلاح شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-102]

 • حق حیات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • حق دسترسی به وکیل گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 75-108]

 • حق دفاع مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 133-163]

 • حق شکایت تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • حقیقت های رفتاری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • حق قصاص جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 207-238]

 • حق قصاص نفس تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-162]

 • حق گذشت تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-162]

 • حق‌‌های فردی مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 139-172]

 • حقوق آب الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • حقوق ایران تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 143-172]

 • حقوق ایران بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

 • حقوق بزه دیدگان بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 95-126]

 • حقوق بزه دیده جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 41-73]

 • حقـوق بـزهدیـده و مـتهم متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 143-161]

 • حقوق بستانکار تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 143-172]

 • حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • حقوق بشر نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 131-162]

 • حقوق بشر تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 113-142]

 • حقوق بشر رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 193-219]

 • حقوق بشری بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 67-91]

 • حقوق بین‌الملل تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 105-125]

 • حقوق بین الملل کیفری جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • حقوق بین الملل کیفری پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 45-73]

 • حقوق‌بین‌الملل‌کیفری کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 139-169]

 • حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 199-227]

 • حقوق جزا اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • حقوق جزای بین الملل چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • حقوق دفاعی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 113-136]

 • حقوق شهروندی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 203-228]

 • حقوق عصب‌شناختی رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 101-135]

 • حقوق فردی و آزادی های عمومی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 69-103]

 • حقوق کیفری شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-102]

 • حقوق کیفری تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 59-81]

 • حقوق کیفری اتحادیه اروپا نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • حقوق کیفری بین المللی مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 137-164]

 • حقوق کیفری بین‌‌المللی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 163-196]

 • حقوق کیفری کشورهای اسلامی.  نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 101-131]

 • حقوق کیفری محیط‌زیستی ایران بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 199-227]

 • حقوق کیفری منطقه‌ای جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 79-107]

 • حکم الهی واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 125-148]

 • حکم برائت ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 253-278]

 • حکم حکومتی واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 125-148]

 • حکم قانون «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 109-134]

 • حکومت تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 59-81]

 • حکومت قانون و صلح پایدار) تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 213-247]

 • حمایت تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-32]

 • حمایت جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-42]

 • حمایـت از بزهدیده متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 143-161]

 • حمایت از بزه‌دیده نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • حمایـت حقـوقی حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • حیوان مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 171-202]

 • حیوان‌آزاری مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 171-202]

 • حیوان‌آزاری فعال مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 171-202]

 • حیوان‌آزاری منفعل و خشونت مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 171-202]

خ

 • خیانت در امانت تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • خیانت در امانت بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

 • خدمات عمومی رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 261-286]

 • خسارت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 144-171]

 • خسارت‌زدایی ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 253-278]

 • خسارت مادی و معنوی از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 31-65]

 • خشونت چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • خشونت کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 151-177]

 • خشونت تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 99-131]

 • خشونت پلیس عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 1-216]

 • خشونت جنسی رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 193-219]

 • خشونت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • خشونت ورزشی چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • خطای حقوقی مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 97-130]

 • خطای قضایی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • خطای کیفری مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 97-130]

 • خطاهای قضایی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • خطر دستگیری واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-39]

 • خطرناکی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-42]

 • خواستن تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 155-196]

 • خودرو خودران مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 201-229]

 • خود سرانه انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-14]

 • خودکشی جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • خویش مالکیّتی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 173-202]

د

 • دادرسی چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 165-186]

 • دادرسی چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 71-104]

 • دادرسی باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • دادرسی تفتیشی بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-170]

 • دادرسی دادگرانه بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-148]

 • دادرسی عادلانه محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • دادرسی عادلانه قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 63-83]

 • دادرسی عادلانه طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

 • دادرسی عادلانه گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 75-108]

 • دادرسی عادلانه مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 139-172]

 • دادرسی غیرعلنی استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 177-198]

 • دادرسی منصفانه در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 7-34]

 • دادرسی منصفانه استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 177-198]

 • دادرسی منصفانه ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-30]

 • دادرسی منصفانه اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 63-97]

 • دادرسی منصفانه فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • دادستان چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 71-104]

 • دادسرا اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-33]

 • دادسرا بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-170]

 • دادگاه بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 70-93]

 • دادگاه تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 91-125]

 • دادگاه چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 221-245]

 • دادگاه اختصاصی نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 99-124]

 • دادگاه اروپایی حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • دادگاهای کیفری بین المللی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • دادگاه انقلاب نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 99-124]

 • دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • دادگاه کیفری ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 285-320]

 • دادگاه کیفری بین‌المللی جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 43-81]

 • دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 137-164]

 • دادگاه مطبوعات استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 177-198]

 • دادگاه های خارجی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • دادگاههای کیفری بین المللی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • دادگاه های مختلط دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 299-329]

 • دادگاههای ویژه مبارزه با فساد بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 187-220]

 • داده جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • دارو درمانی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 127-154]

 • داروی غیر مجاز جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 171-203]

 • درء الحدود بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 15-40]

 • درآمد روزانه ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 71-97]

 • در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • دستگاه قضایی آمریکا جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 75-97]

 • دستگیری دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 35-58]

 • دعوای خصوصی ناشی از جرم ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 285-320]

 • دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 331-357]

 • دعوت جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • دفاع مشروع شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-102]

 • دفعات تکرار تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • دکترین بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 127-158]

 • دکترین دستان پاک دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 163-196]

 • دکترین شخص ثالث دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 101-141]

 • دلالی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 33-60]

 • دلایل اثبات جرم نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 101-131]

 • دلایل تأسیس دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 299-329]

 • دلالی جنسی تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 45-70]

 • دلیل مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 139-172]

 • دین ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 153-179]

 • دینامیک غیر خطی جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-46]

 • دندان سیاه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 165-186]

 • دیه نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 233-259]

 • دیه تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 231-264]

 • دیه واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 153-174]

 • دیه ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 153-179]

 • دیه امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • دیه پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • دیه اعضای داخلی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 121-146]

 • دیه ستون فقرات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 249-280]

 • دهه اول انقلاب اسلامی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 77-107]

 • دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 261-283]

 • دیوان عالی ایالات متحده استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • دیوان عالی ایالات متحده ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 227-250]

 • دیوان عدالت اداری در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 7-34]

 • دیوان کیفری بینالمللی زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 33-64]

 • دیوان کیفری بینالمللی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • دیوان کیفری بین المللی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • دیوان کیفری بین المللی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • دیوان کیفری بین المللی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • دیوان کیفری بین المللی بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 95-126]

 • دیوان کیفری بین المللی توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 261-283]

 • دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 131-162]

 • دیوان کیفری بین المللی دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 299-329]

 • دیوان کیفری بین المللی اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 75-105]

 • دیوان کیفری بین المللی هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 187-219]

 • دیوان کیفری بین المللی جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 229-260]

 • دیوان کیفری بین‌المللی مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 289-311]

 • دیوان کیفری بین‌المللی قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 181-210]

 • دیوان کیفری بین‌‌المللی الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 137-164]

 • دولت فراسرزمینی رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 109-140]

ذ

 • ذهنیت پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 43-68]

ر

 • رایانه جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • رابطه استناد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 99-120]

 • رابطه ی علیت رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 109-130]

 • رای کیفری خارجی اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-33]

 • راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 253-287]

 • راهکارها چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 71-104]

 • ربع دیه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 165-186]

 • رجم ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 99-123]

 • ردیاب استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • رسیدگی کیفری مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 73-92]

 • رسیدگی کیفری افتراقی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 239-267]

 • رسیدگی مجدد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • ریسک بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 161-192]

 • رشد و کمال عقل رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 101-135]

 • رضا ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-72]

 • رضایت تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • رفتار ارادی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 121-141]

 • رفتار بزه دیده رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 109-130]

 • رفتار جرم توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 239-267]

 • رفتار جسورانه چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • رفتار جنایی اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 83-108]

 • رفتار خشن در ورزش چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • رفتار غیر ارادی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 121-141]

 • رفتار متعارف رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 41-64]

 • رفتار مرتکب تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • رفتارهای جنسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • رفتار واحد تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 69-100]

 • رکن معنوی تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 155-196]

 • رمزنگاری حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 69-97]

 • رنج و لذت بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 179-212]

 • روایات متعارض تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

 • روابط معنا-نماد روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 77-112]

 • رواشماری مجازات جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-41]

 • روان پریشـی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • روان درمانی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 127-154]

 • روان رنجـوری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • رویة قضایی بین‌‌الملل دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 163-196]

 • روش های پیش بینی تکرار جرم کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • رویکرد جنسیت‌محور تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 41-73]

 • رویکرد حلّ‌مسئله ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 43-76]

 • رویکردهای پیشگیرانه واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 43-74]

 • رویه قضایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-45]

 • رویه قضایی تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 143-172]

 • رویه قضایی هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 187-219]

ز

 • زنا تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 45-70]

 • زنا ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 99-123]

 • زنان زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • زنان نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 41-71]

 • زندان تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 99-131]

 • زندان زدایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-45]

ژ

 • ژگان کلیدی: جبران خسارت از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 31-65]

س

 • ساختارشکنی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 43-68]

 • سازمان حفاظت محیط زیست بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-41]

 • سازمان ملل متحد دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 299-329]

 • سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-46]

 • سازمان های غیر دولتی حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 197-224]

 • سیاست نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-41]

 • سیاست افتراقی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • سیاست اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • سیاست تقنینی سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-141]

 • سیاست جنایی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-38]

 • سیاست جنایی امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 39-67]

 • سیاست جنایی نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 69-100]

 • سیاست جنایی مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 31-61]

 • سیاست جنایی انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 221-251]

 • سیاست جنایی پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 195-234]

 • سیاست جنایی بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 127-158]

 • سیاست جنایی الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • سیاست جنایی فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • سیاست جنایی اجرایی ایران قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 45-81]

 • سیاست جنایی امنیت گرا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 69-100]

 • سیاست جنایی امنیت­­گرا امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 39-67]

 • سیاست جنایی قضایی عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-40]

 • سیاست جنایی مشارکتی الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • سیاست جنگ با فقر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 75-107]

 • سیاست عمومی نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • سیاست کیفری بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 15-40]

 • سیاست کیفری اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 41-65]

 • سیاست کیفری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • سیاست کیفری مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-38]

 • سیاست کیفری تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 213-244]

 • سیاست‌کیفری ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 149-175]

 • سیاست کیفری ایران بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 37-67]

 • سیاست گذاری فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-45]

 • سیاستگذاری جنایی اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 41-65]

 • سیاست‌گذاری کیفری مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 101-134]

 • سیاست گرایی- امنیتگرایی عدالت محوری بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 67-91]

 • ساسی ‌سازی باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • سیاسی شدنِ جرم بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 75-107]

 • سامانه جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • سبب احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 144-171]

 • سببیت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 144-171]

 • سبق تصمیم کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • سبک زندگی انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 221-251]

 • ستاد ملّی مقابله با کرونا پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 195-234]

 • سرزنش‌پذیری تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 41-73]

 • سرزنش‌پذیری اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-70]

 • سرقت تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • سرقت کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 175-201]

 • سزادهی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • سقوط حق امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • سقوط قصاص بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 37-73]

 • سقوط مجازات تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • سکوت‌و‌خلأ‌در‌قانون کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 139-169]

 • سلاحهای هسته ای جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 61-96]

 • سلب آزادی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-42]

 • سن تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • سوء‌استفاده جنسی الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-43]

 • سؤالات باز الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-43]

 • سوت زنی بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

ش

 • شاکی سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 65-86]

 • شبکه اجتماعی تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 65-101]

 • شبهات نهاد عاقله حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 193-220]

 • شبهه رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

 • شبهه واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 163-189]

 • شبهه جهل واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 163-189]

 • شبهه دارئه بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 67-101]

 • شبهه مجازات بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 15-40]

 • شخصیت مجرم کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • شخص حقوقی کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 43-68]

 • شرطی‌سازی اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 83-108]

 • شرط مارتنس مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 203-237]

 • شرع‌گرایی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 77-107]

 • شرکت در جرم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • شرکت های تجاری نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 131-162]

 • شرکت‌های در حال تصفیه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 141-172]

 • شرکت‌های در شرف تأسیس مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 141-172]

 • شفاعت شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 103-130]

 • شکایت نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 113-141]

 • شکایت شاکی مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-30]

 • شکستگی واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 153-174]

 • شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • شناسایی مجرم نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • شهادت شهود زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • شهرت بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 15-40]

 • شهروند دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 35-58]

 • شهود و مطلعان بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 115-153]

 • شورای امنیّت نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-46]

 • شیوه­های هشدار­­رسانی هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 165-210]

ص

 • صدمات ستون فقرات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 249-280]

 • صدمات معنوی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • صِرف شبهه تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 175-197]

 • صلاحیت زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 33-64]

 • صلاحیت جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-120]

 • صلاحیت آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 115-144]

 • صلاحیت بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 70-93]

 • صلاحیت تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 91-125]

 • صلاحیت اضافی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • صلاحیت تکمیلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • صلاحیت جهانی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • صلاحیت جهانی بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 109-137]

 • صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّعلیه مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-30]

 • صلاحیت محلی چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • صلاحدید دادسرا مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-30]

 • صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 193-220]

ض

 • ضابطین قضائی- مقامات قضائی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-14]

 • ضابطه جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • ضریب همبستگی عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-40]

 • ضرورت حضور وکیل مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 133-163]

 • ضمان تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 99-120]

 • ضمانت اجراء تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 105-125]

 • ضمان عاقله حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 193-220]

 • ضوابط‌شرعی ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 149-175]

 • ضوابط‌ عقلی ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 149-175]

ط

 • طاغوت بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 111-138]

 • طحال دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 121-146]

 • طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 7-34]

 • طرح های احراز بی گناهی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • طلبکاران نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 233-259]

ع

 • عادلانه چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 71-104]

 • عیارسنجی جرم بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 127-158]

 • عامل ارتباط چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • عدالت انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 221-251]

 • عدالت آیینی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 63-97]

 • عدالت ترمیمی تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 213-247]

 • عدالت ترمیمی مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 101-134]

 • عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • عدالت کیفری شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 103-130]

 • عدالت کیفری نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-41]

 • عدالت کیفری الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 137-164]

 • عدالت کیفری بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-46]

 • عدالت کیفری منطقه ای توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 261-283]

 • عدم توازن کنترل بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 41-65]

 • عذر برانگیختگی بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 37-73]

 • عرف بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 109-137]

 • عضو مشابه امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • عفت عمومی تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 45-70]

 • عفو نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 233-259]

 • عفو مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 217-244]

 • عفو جانی قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 103-129]

 • عفو مجرم جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 141-174]

 • عقلانیت کیفری حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 43-76]

 • علقه ی اجتماعی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • علم به حکم رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

 • علم قاضی جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 65-100]

 • علنی بودن بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • عمد جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 191-226]

 • عمل دیگری معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 67-95]

 • عمل گرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 47-71]

 • عنصر رفتار پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 211-244]

 • عنصر معنوی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 43-70]

 • عنصر نتیجه پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 211-244]

 • عوارض صدمات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 249-280]

 • عوامل خطر کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 29-45]

 • عوامل رافع مسئولیت کیفری بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 203-231]

غ

 • غایت بودن انسان کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 137-158]

 • غفلت و قصور مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-65]

ف

 • فایده گرایی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • فاعلیت اخلاقی انسان کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 137-158]

 • فحشا تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 45-70]

 • فرآیند دادرسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 1-216]

 • فرآیند رسیدگی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-120]

 • فرایند کیفری از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 31-65]

 • فرد بزهکار علی‌رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • فردی کردن مجازات ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 71-97]

 • فردگرایی مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 139-172]

 • فرصت‌‌ها بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 41-65]

 • فرض تقصیر واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 197-226]

 • فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 151-177]

 • فروشندگان مواد مخدر واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 143-170]

 • فساد کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 171-211]

 • فساد اداری تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • فساد در زمین واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • فساد قضایی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 33-60]

 • فساد مالی و اداری رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 261-286]

 • فضای مجازی هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 173-200]

 • فعالیت اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • فعل غیرمادی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • فعل مادی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • فقدان ضرورت در اخلاق بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 179-212]

 • فقر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 75-107]

 • فقه مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 173-202]

 • فقه اسلامی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 121-146]

 • فقه اسلامی نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 101-131]

 • فقه امامیه تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

 • فقه امامیه کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 175-201]

 • فقه حنفی اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • فقه شیعه بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-46]

 • فقه عامه کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 175-201]

 • فقه و حقوق نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 133-160]

 • فلسفه فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-41]

 • فلسفه کیفری آینده نگر تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • فلسفه کیفری گذشته نگر تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 137-165]

 • فنون رِید تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 287-318]

 • فوتبال چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • فوتبال راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 47-79]

ق

 • قابلیّت پذیرش دعوا مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 289-311]

 • قاچاق انسان سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 121-146]

 • قاچاق داروی تقلبی جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 171-203]

 • قیاس کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 139-169]

 • قاضی مجتهد طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 95-115]

 • قاعده ی بازرسی پس از دستگیری ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 227-250]

 • قاعده درء اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-87]

 • قاعده درأ واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 163-189]

 • قاعده درأ تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 175-197]

 • قاعده درأ تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • قاعده فقهی امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 247-274]

 • قاعدۀ اعضای فرد و زوج «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • قاعدۀ ضدّ «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 141-170]

 • قانون اساسی اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • قانون اساسی مشروطه اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 63-97]

 • قانون آیین دادرسی کیفری بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 115-153]

 • قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 41-73]

 • قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 65-86]

 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 95-126]

 • قانون جدید تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 175-196]

 • قانون جزا اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • قانون جزای عرفی قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 225-255]

 • قانون‌گرایی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 77-107]

 • قانون مجازات چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 227-226]

 • قانون مجازات اسلامی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 121-146]

 • قانون مجازات اسلامی مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 131-163]

 • قانون مجازات اسلامی واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 125-148]

 • قانون مجازات اسلامی1392 اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-87]

 • قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 231-264]

 • قانون مجازات اسلامی جدید جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 165-181]

 • قانون‌نامة حمورابی مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-41]

 • قانون هوای پاک بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-41]

 • قتل تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • قتل جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 191-226]

 • قتل در فراش بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 37-73]

 • قتل سارق کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 175-201]

 • قتل سریالی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • قتل عمد نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 233-259]

 • قتل عمد جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 207-238]

 • قتل عمد بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 203-231]

 • قتل عمدی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 43-70]

 • قتل عمدی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • قتل عمدی حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-185]

 • قتل عمدی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 187-216]

 • قدرت نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • قدرت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • قرار بازداشت اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-33]

 • قرار بازداشت موقت ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-30]

 • قرار پذیرش صلاحیت قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 181-210]

 • قرار تحقیقات کیفری رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 109-140]

 • قرار جلب اروپایی جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 79-107]

 • قرار حمایت اروپایی نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • قرارداد اجتماعی حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 43-76]

 • قرار منع تعقیب ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 253-278]

 • قریب‌الوقوع بودن ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • قرون وسطی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • قش نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-41]

 • قصاص تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • قصاص نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 233-259]

 • قصاص اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-87]

 • قصاص تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 231-264]

 • قصاص تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

 • قصاص پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • قصاص جانی قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 103-129]

 • قصاص نفس جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 165-181]

 • قصد عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 43-70]

 • قصد ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-72]

 • قصد تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 155-196]

 • قصد مجرمانه جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 141-174]

 • قصه‌ها و داستان‌های ایرانی قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 45-81]

 • قضاوت بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 111-138]

 • قلمرو کیفری قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 63-83]

ک

 • کادر درمانی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 197-226]

 • کارآیی نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 103-128]

 • کار آمدی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 181-203]

 • کارکردگرایی کیفری تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کارکردگرایی نرم جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 75-97]

 • کارکردها قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 45-81]

 • کامن لا دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 35-58]

 • کانون اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 71-93]

 • کانون جرم خیز- کرمان -مواد مخدر سامانه اطلاعات جغرافیایی- تحلیلی مکانی بزهکاری -نقشه بزهکاری- پیشگیری جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-122]

 • کاهش مجازات تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 121-151]

 • کرامت انسانی کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 137-158]

 • کرونا پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 195-234]

 • کیفیات مخففه کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-34]

 • کیفیات مشدده کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • کیفر اعدام بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-46]

 • کیفردهی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • کیفردهی مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 101-134]

 • کیفردهی حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 43-76]

 • کیفرزدایی اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-87]

 • کیفرزدایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-45]

 • کیفرزدایی بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 67-101]

 • کیفرزدایی تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 175-197]

 • کیفر سلب حیات فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-41]

 • کیفرشناسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کیفرشناسی مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 101-134]

 • کیفرگذاری رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 255-285]

 • کیفرگذاری حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 43-76]

 • کیفرگذاری نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • کیفر ممسک ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 105-124]

 • کیفرهای الزامی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 105-140]

 • کیفرهای فرضی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 105-140]

 • کیفرهای نامعین تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 105-140]

 • کلاهبرداری اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • کلاهبرداری پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 211-244]

 • کلیدواژگان: ابزارگرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 47-71]

 • کلیدواژگان: اثر بخشی دینی جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 75-97]

 • کلیدواژگان: اصول مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 73-92]

 • کلیدواژگان: بزه دیده تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-32]

 • کلیدواژگان:پیشگیری ­وضعی خطرناک هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 165-210]

 • کلیدواژگان: تعدد تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 175-196]

 • کلیدواژگان: تعویق صدور حکم درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 93-119]

 • کلیدواژگان: جرایم علیه بشریت مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 48-68]

 • کلیدواژگان: جرم اقتصادی تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 147-174]

 • کلید واژگان: جرم اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 167-199]

 • کلید واژگان: "سرایت" تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-41]

 • کلیدواژگان: فقه جزایی اسلام بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-46]

 • کلیدواژگان: قدف تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 67-89]

 • کلیدواژگان: گردشگری جنسی اطفال سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 121-146]

 • کلید واژگان: محکومان بی گناه ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • کلید واژگان: محکومیت بی گناهان محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • کلید واژها: جرم انگاری " بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 175-206]

 • کلید واژه ها: اقتصاد تنبیه مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • کلیدواژه ها: بزه دیده بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 70-93]

 • کلید واژه ها: سیاست کاهش آسیب «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 141-170]

 • کلیسا تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کلیشه‌های فرهنگی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 151-177]

 • کلمات کلیدی: امنیت سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-42]

 • کلمات کلیدی: جرم پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 43-68]

 • کلمات کلیدی: جنایات علیه بشریت تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 103-140]

 • کلمات کلیدی: حقوق افغانستان مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-39]

 • کلمات کلیدی: دلیل الکترونیک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 69-97]

 • کلمات کلیدی: صلاحیت نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 99-124]

 • کلمات کلیدی: مشارکت جنایی رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • کمیسیون جبران خسارت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 81-111]

 • کنترل رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 231-258]

 • کنترل سلاح شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-102]

 • کنشگران فرایند جرمانگاری تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 145-172]

 • کنواسیون اروپایی حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • کنوانسیون سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-141]

 • کنوانسیون استانبول رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 193-219]

 • کنوانسیون ژنو جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 229-260]

 • کنوانسیون مریدا بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 165-194]

 • کوید-19 پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 195-234]

 • کودک بزه‌دیده از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 31-65]

 • کودک بزه‌دیده الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-43]

 • کوهستان بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 199-227]

گ

 • گذشت موجب ضرر تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-162]

 • گرایش به اجرای مجازات تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 109-142]

 • گروگان‌گیری ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 41-72]

 • گروه اقدام مالی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 47-79]

 • گروه اگمونت مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 83-119]

 • گروه سازمانیافته رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • گروه‌های تمرکزی ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 43-76]

 • گزارشدهی نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 113-141]

 • گونه‌شناسی جرایم و مجازات‌ها قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 225-255]

ل

 • لقطه تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • لواط تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 45-70]

م

 • ماده 121 ق.م.ا تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 175-197]

 • ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 233-259]

 • ماده 316 ق.آ.د.ک چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 147-175]

 • ماده (3)19 اساسنامه قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 181-210]

 • ماده (568) واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 153-174]

 • ماده (569) واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 153-174]

 • ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1319 ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 233-259]

 • ماده 91 ق.م.ا رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 101-135]

 • ماکیاولیزم ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 47-71]

 • ماموران به خدمات عمومی رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 261-286]

 • مأمور دولت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • میانجیگری شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 103-130]

 • ماهیت تعزیری ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 105-124]

 • ماهیّت تفاضل دیه ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 153-179]

 • مبارزه تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 147-174]

 • مباشر احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 144-171]

 • مبانی حقوقی تأسیس دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 299-329]

 • مبانی سیاست جنایی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-38]

 • مبنای مسئولیت واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 197-226]

 • متجرّی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-150]

 • متناسب بودن تعقیب متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 143-161]

 • متهم دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 35-58]

 • متهم عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 1-216]

 • متهم ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 227-250]

 • متّهم بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-148]

 • متهمان بی‌گناه جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 81-111]

 • متهم بی‌گناه ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 253-278]

 • مجازات تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 175-196]

 • مجازات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • مجازات واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 257-286]

 • مجازات امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 251-284]

 • مجازات بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-41]

 • مجازات اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 83-108]

 • مجازات اسلامی بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 47-77]

 • مجازات اعدام موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-32]

 • مجازات جایگزین حبس نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 103-128]

 • مجازات قتل در حکم عمدی مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-39]

 • مجازات قتل عمدی محض مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-39]

 • مجازات مضاعف بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 111-138]

 • مجازات نامعین بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 47-77]

 • مجازات نشدن جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-41]

 • مجازات‌های بدنی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 77-107]

 • مجازات‌های جایگزین حبس عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-40]

 • مجازات‌های شدید جسمانی تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 109-142]

 • مجریان فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-45]

 • مجرم ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 71-97]

 • مجرمان به عادت بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-46]

 • مجرمین غیرخطرناک درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 93-119]

 • مجمع تشخیص مصلحت بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 175-206]

 • مجنی علیه تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • مجنی علیه تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 73-114]

 • محاکمة مجدّد بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 111-138]

 • محاکم داخلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 43-76]

 • محاکم کیفری بین‌المللی مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 203-237]

 • محاکم‌کیفری‌بین‌المللی کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 139-169]

 • محاکمه بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 109-137]

 • محتوای مستهجن هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 173-200]

 • محدودیّت‌‌‌‌ها بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 41-65]

 • محرومیت از ارث جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 207-238]

 • محصن ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 99-123]

 • محیطزیست سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-141]

 • محکومیت زدایی اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-87]

 • محکومیتهای مالی تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 143-172]

 • مخابرات جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 87-106]

 • مخاطب مستقیم تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 67-89]

 • مداخله توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-66]

 • مداخله اولیه رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 231-258]

 • مداخله زودهنگام سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-42]

 • مداخله کیفری بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 75-107]

 • مدیریت تروریسم رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 231-258]

 • مدیریت دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • مدرن- نسبی گرایی جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-46]

 • مدعی اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 331-357]

 • مدعی علیه اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 331-357]

 • مدل سیستمی واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 43-74]

 • مراقبت‌های خانواده‌محور لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • مراکز اطلاعات مالی مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 83-119]

 • مرحلۀ پیشا دادرسی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 75-108]

 • مرزبازی بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مزایده کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 171-211]

 • مسافر ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 99-123]

 • مستانه تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 41-73]

 • مستقیم بودن بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مسیحیت جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 75-97]

 • مسکن مهر ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • مسلمان تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 125-151]

 • مسئولیت هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 165-210]

 • مسئولیت اجتماعی مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 31-61]

 • مسئولیت انتظامی مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 73-92]

 • مسئولیت کاربر مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 201-229]

 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 73-92]

 • مسئولیت کیفری رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

 • مسئولیت کیفری دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-169]

 • مسئولیت کیفری تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 121-141]

 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 29-45]

 • مسئولیت کیفری ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-72]

 • مسئولیت کیفری اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-39]

 • مسئولیت کیفری معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 67-95]

 • مسئولیت کیفری بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 203-231]

 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 201-229]

 • مسئولیّت کیفری ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 87-113]

 • مسئولیّت کیفری تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-64]

 • مسئولیّت کیفری بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 71-100]

 • مسـئولیت کیفـری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 163-185]

 • مسئولیت کیفری فعل غیر باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 173-200]

 • مسئولیت مافوق دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-169]

 • مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 73-92]

 • مسئولیت مدنی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 203-228]

 • مشارکت مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 31-61]

 • مشـارکت حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • مشارکت بزهدیده زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 33-64]

 • مشارکت تبانیمحور رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • مشارکت ناخودآگاه رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • مشروعیت بخشی توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-66]

 • مشروعیت‌بخشی حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 43-76]

 • مشروعیتِ تحصیلِ دلیل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • مصالح حقوقی حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • مصالحه تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • مصالحه امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مصلحت حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • مصلحت ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 149-175]

 • مصلحت گرایی بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 175-206]

 • مصلحت‌گرایی مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 217-244]

 • مصونیت توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 261-283]

 • مطالعه تطبیقی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • معیار معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 67-95]

 • معافیت از مجازات امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 251-284]

 • معاملات دولتی کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 171-211]

 • معاونت در جرم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 125-145]

 • معترض واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 257-286]

 • مغز متفکر دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-169]

 • مفهوم جرم بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 179-212]

 • مقابله به مثل دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 163-196]

 • مقاصد کیفری شریعت بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 67-101]

 • مقامات و مامورین حکومتی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 69-103]

 • مقتول مدیون قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 103-129]

 • مقدار تعزیر بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 47-77]

 • مقـررات دیـوان کیفـری بـینالمللـی حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • مقررات قانونی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 117-148]

 • مقصد کمک های مالی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 129-157]

 • مکتب شیکاگو ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • ملاحظات احراز درآمد ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 71-97]

 • منابع آب الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • مناسک تعذیب روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 77-112]

 • منافع عالیه لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • منافع عمومی تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 59-81]

 • مناقصه کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 171-211]

 • منحنیِ سن - جرم «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-196]

 • منسوب الیه تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 67-89]

 • منشور شهودانگلستان بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 115-153]

 • منصفانه باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • منع تعقیب چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 221-245]

 • منع تعقیب مجدد اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-33]

 • منع محاکمهی مجدد مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-30]

 • منفعت عمومی حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 197-224]

 • مواد مخدر نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 125-157]

 • موانع اجرا پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • موانع ارث- قتل - دفاع مشروع وارث - مورث قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 121-136]

 • موانع ثبوت پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • موجبات سقوط پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

ن

 • ناخودآگاه وجدان جمعی روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 77-112]

 • ناظر خاص بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 71-100]

 • ناظر عام بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 71-100]

 • نافرمانی مدنی واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 257-286]

 • نتیجه ی مجرمانه رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 109-130]

 • نسل‌‌کشی بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • نصرت‌الدوله قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 225-255]

 • نظارت پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 83-113]

 • نظام عدالت کیفری امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 39-67]

 • نظام عدالت کیفری نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 69-100]

 • نظام عدالت کیفری نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 131-162]

 • نظام کیفری معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 67-95]

 • نظام کیفردهی تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 99-131]

 • نظامهای ملی اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 75-105]

 • نظیر جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 191-226]

 • نظریّة بازی تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • نظریّة حقوقی غرب مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 173-202]

 • نظریة خطر مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 159-191]

 • نظریّة خنثی‌سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • نظر قانون گذار « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • نظریه آشوب جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-46]

 • نظریه تعامل گرایی- نظریه پنجره های شکسته-سیاست تسامح صفر – مداخله ی کیفری مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 123-158]

 • نظریه تعامل گرایی-نظریه پنجره های شکسته-سیاست تسامح صفر- مداخله کیفری اقدام علیه آزادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 159-182]

 • نظریه حکمرانی خوب واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 43-74]

 • نظریه‌ی «قانون ضعیف» اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • نظم حقوقی باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-70]

 • نظم عمومی استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 177-198]

 • نقض ازادی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 203-228]

 • نقض اصول تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 59-81]

 • نقض حق جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-41]

 • نقطة زینی تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • نمایندگی باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 173-200]

 • نماینـدهی قانونی حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 99-117]

 • نیمرخ‌سازی جنایی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • نهادشناسی قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 225-255]

 • نهادهای قضایی آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 115-144]

 • نوعاً کشنده عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 43-70]

و

 • واژگان کلیدی:احکام یهودیت مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • واژگان کلیدی: اخلاق تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 33-62]

 • واژگان کلیدی: اساسنامه رم تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 155-196]

 • واژگان کلیدی: اصل دادرسی علنی استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 177-198]

 • واژگان کلیدی: اعتبار احکام خارجی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • واژگان کلیدی: اعدام واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانه مشترک مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 137-164]

 • واژگان کلیدی: امنیت امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 39-67]

 • واژگان کلیدی: امنیت نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 69-100]

 • واژگان کلیدی: امنیت عمومی جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 165-181]

 • واژگان کلیدی: آیین دادرسی کیفری زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 39-67]

 • واژگان کلیدی: بزه‌دیده تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 91-125]

 • واژگان کلیدی: بزهدیده شناسی بالینی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 127-154]

 • واژگان کلیدی:پیشگیری اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 91-111]

 • واژگان کلیدی: تجاوز جنسی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • واژگان کلیدی: تصمیم‌گیری الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 143-164]

 • واژگان کلیدی: تعزیر تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • واژگان کلیدی: تفتیش دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 101-141]

 • واژگان کلیدی: جرم یقه‌سفیدها تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • واژگان کلیدی: جمهوریت مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-38]

 • واژگان کلیدی: حد شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 103-130]

 • واژگان کلیدی: دادستان جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397-1398]

 • واژگان کلیدی: دادگاه های کیفری بین المللی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • واژگان کلیدی: دامگستر ی-عملیات محیلان ه- مأموران پل یس- ترغیب و تحریک- شهروند عادی مطیع قانون- فراهمکردن فرصت ارتکاب جرم تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 107-135]

 • واژگان کلیدی: سازمان های غیردولتی سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 65-86]

 • واژگان کلیدی: سلاح شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-102]

 • واژگان کلیدی:شخص تحت نظر تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 113-136]

 • واژگان کلیدی: صلاحیت شخصی مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-30]

 • واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 33-64]

 • واژگان کلیدی: عفو تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • واژگان کلیدی: عوامل برون سازمانی عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 1-216]

 • واژگان کلیدی: فضای سایبری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 29-45]

 • واژگان کلیدی: کودک بزه‌دیده لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 127-163]

 • واژگان کلیدی: محاکم مختلط نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • واژگان کلیدی: مُخبران بزهکار نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • واژگان کلیدی: مسئولیّت اجتماعی ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 87-113]

 • واژگان کلیدی: نظارت نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 9-37]

 • واژه‌های کلیدی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 155-188]

 • واژههای کلیدی: بزهدیدگی نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 41-71]

 • واژههای کلیدی: تخلف تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 117-148]

 • واسطه گری ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 33-60]

 • واقعیت اجتماعی جرم تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 145-172]

 • واکنش‌ تعزیری تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 75-110]

 • وجدان واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 257-286]

 • وجدان عمومی مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 203-237]

 • وحدت اقرار امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 247-274]

 • ورشکستگی به تقصیر چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 165-186]

 • ورشکستگی به تقلب چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 165-186]

 • ویژگی‌های جمعیت‌شناختی- اجتماعی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • ویژگی‌های قدسی حدود بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 265-297]

 • وصف گذاری منصفانه رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 255-285]

 • وضعیت روانی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 69-89]

 • وضعیت میانمار قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 181-210]

 • وکیل دادگستری اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 159-180]

 • وکیل مستقل گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 75-108]

 • ولی دم تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-28]

 • ولی دم تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-162]

 • ولیّ دم جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 207-238]

ه

 • هبه ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 153-179]

 • هدف قانون « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • هرزه‌نگاری هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 173-200]

 • هزینه ارتکاب واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-39]

 • هزینه‌های اقتصادی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • هزینه‌های اولیه و ثانویه تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • هزینه‌های جسمانی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • هشداررسانی مناسب هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 165-210]

 • هک بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • همکاری متقابل رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 109-140]

 • هم متن « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 149-164]

 • هیئت منصفه جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 75-97]

ی