آ

 • آذری، هاجر رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 193-219]

 • آزیز، سید محسن بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • آشوری، محمد الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

ا

 • احمدی، اصغر بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 199-227]

 • ایرانی، امیر بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 161-192]

 • ایروانیان، امیر رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • اسمعیل زاده، شیما نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 133-160]

 • اشرافی، ارسلان رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • اصغری، مرتضی نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 9-36]

 • اکبری، بهنام بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • اکرمی، روح الله نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 101-131]

 • امیران بخشایش، امیر تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 175-197]

ب

 • بابازاده، زهرا رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 193-219]

 • بسامی، مسعود تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 37-64]

 • بیگی، جمال جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 229-260]

ج

 • جلیلیان، مهدی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

ح

 • حاحی ده آبادی، احمد مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • حائری، محمود بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • حسینی، سیده ساعده بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

خ

 • خدایار، حسین بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • خدادادی، سید بهمن جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-41]

د

 • دراج، بهزاد مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 289-311]

 • دهقانی، علی الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 221-251]

 • رجبی تاج امیر، ابراهیم راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 253-287]

 • رحمدل، منصور الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

 • رفیع نژاد، علی اعظم الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • رهامی، روح الله تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 113-142]

 • رهگشا، امیر حسین مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

ز

 • زارع، ابراهیم اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 39-70]

س

 • ساداتی، سید محمد جواد روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 77-112]

 • ساداتی، سیدمحمدمهدی تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • ساعد، محمدجعفر الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • سیدزاده ثانی، سید مهدی بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

 • سید مرتضی‌حسینی، راحله بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • سریانی، حبیب بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • سلیمی، میررضا جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 65-100]

ش

 • شاملو، باقر حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • شیداییان، مهدی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • شمس ناتری، محمدابراهیم مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

ص

 • صادقی، محمد هادی تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • صادقى، ولی اله پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 195-234]

 • صبوری‌پور، مهدی بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 199-227]

 • صحرایی اردکانی، محمد بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • صیقل، یزدان بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 161-192]

ع

 • عباسی، مراد تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

غ

 • غلامی، حسین تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 9-36]

 • غلامی، نبی اله تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 9-36]

 • غلامپور، مهدی چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 143-174]

ف

 • فرجیها، محمد چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 143-174]

 • فروغی، فضل اله تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

ق

 • قربانزاده، محمد بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • قهار، فرهاد جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 229-260]

گ

م

 • محسنی جیهانی، فاطمه تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 113-142]

 • محمودی جانکی، فیروز حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • مرادی، حسن پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 195-234]

 • مرتاضی، احمد تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 175-197]

 • میری لواسانی، سمیه سادات بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • میرمحمدصادقی، حسین نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 9-36]

 • مهدوی‌پور، اعظم بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • موسی زاده کوفی، مهدی حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

ن

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • نجفی توانی، علی الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • نیکنام، یوسف مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

ه

 • هاشمی، سید حسین نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 133-160]

 • هراتی، جهانبخش انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 221-251]

 • هوشیار، مهدی رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • هوشیار، مهدی مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

login