ا

 • اساسنامه رُم نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • اصل ضرر حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • اعاده دادرسی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • افشای جرم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • انسان قابل شناخت مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • انگیزه‌های جنایی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

ب

 • با به کارگیری پنج فن «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 85-112]

 • بزه‌دیدگی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • بزه‌دیدگی زنان نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • بزه‌دیدگی سازمانی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • بزه‌دیده تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • بزه‌کاران سایبری نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 65-80]

 • بی گناهی قانونی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • بی گناهی واقعی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • بین‌النهرین باستان مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • بی هنجاری ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • بوم شناسی جنایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

پ

 • پیشگیری از جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • پیشگیری وضعی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • پلیس استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

ت

 • تاریخ یهود مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • تخلفات انضباطی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 63-83]

 • تسهیم دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • تعزیر واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • تعزیر غیرمنصوص تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • تعزیر منصوص شرعی تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • تعهّدات مبنایی ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 87-113]

ج

 • جایگاه اجتماعی-اقتصادی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • جامعه تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 147-167]

 • جرایم متقابل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • جرم اقتصادی نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • جرم انگاری تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 33-62]

 • جرم انگاری حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • جرم‌انگاری تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • جرم زایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • جرم زدائی تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 33-62]

 • جنسیت تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

 • جهل به قانون دیگر رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

ح

 • حاکمیت سیاسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • حد تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 89-112]

 • حریم خصوصی استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • حق حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • حق حیات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • حقیقت های رفتاری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

خ

 • خشونت چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • خشونت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • خشونت ورزشی چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • خطای قضایی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • خطاهای قضایی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

د

ر

 • ردیاب استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 145-161]

 • رسیدگی مجدد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • رضایت تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 113-127]

 • رفتار جسورانه چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • رفتار خشن در ورزش چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 57-81]

 • رفتارهای جنسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

س

 • سن تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-40]

ش

ص

 • صلاحیت اضافی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

 • صلاحیت تکمیلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • صلاحیت جهانی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 41-63]

ط

 • طرح های احراز بی گناهی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

ع

ف

ق

 • قانون‌نامة حمورابی مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 115-143]

 • قدرت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • قرون وسطی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • قلمرو کیفری قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 63-83]

ک

 • کارکردگرایی کیفری تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کیفرشناسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کلید واژگان: محکومان بی گناه ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • کلید واژگان: محکومیت بی گناهان محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 63-86]

 • کلید واژه ها: اقتصاد تنبیه مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 38-9]

 • کلیسا تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

م

 • مجازات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • محاکم داخلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 113-146]

 • مدیریت دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 82-98]

 • مسکن مهر ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

 • مسئولیت کیفری رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 65-87]

 • مسئولیّت کیفری ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 87-113]

 • مشروعیتِ تحصیلِ دلیل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 129-156]

 • مصالح حقوقی حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • مصلحت حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 83-110]

 • مطالعه تطبیقی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 39-62]

 • مکتب شیکاگو ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-56]

ن

و

ه

login