آ

ا

 • احتکار مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 221-251]

 • اخلاق بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 131-150]

 • اساسی‌سازی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • استقلال نهاد وکالت مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

 • اصل برائت ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • اصل تساوی سلاح ها ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • اصل صلاحیت کیفری نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 9-40]

 • اصل ضرر بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 179-212]

 • اصول بنیادین هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 187-219]

 • اعدام تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

 • اقلیت تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 213-244]

 • امنیت بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 9-46]

 • امنیّت قضایی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • انکار عقل بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 179-212]

ب

 • بازدارندگی نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 103-128]

 • بزه‌دیده تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 213-244]

 • بزه دیده پنهان حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده ثانویه حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده غیرمستقیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 159-185]

 • بزه دیده مستقیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 159-185]

 • بزهکاری مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • بزهکاری فراملّی بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 41-65]

 • بزهکاری منطقه‌‌ای بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 41-65]

پ

 • پیش داوری تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 213-244]

 • پیشگیری مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • پولشویی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 47-79]

 • پولشویی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 129-157]

ت

 • تاجر چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

 • تامین مالی تروریسم ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 129-157]

 • تامین مالی جمعی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 129-157]

 • تبعیض صنفی وکلاء مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

 • تجاوز جنسی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-177]

 • تخلف مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 221-251]

 • تدابیر پیشینی و پسینی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 47-79]

 • تشدید مجازات تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 81-102]

 • تضمین دیون مقتول قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 103-129]

 • تعدد اعتباری تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 81-102]

 • تعدد جرم نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 103-128]

 • تعدد واقعی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 81-102]

 • تعقیب کیفری ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • تعیین مجازات نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 103-128]

 • تمدن تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

 • توبه مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

ج

 • جرم مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 221-251]

 • جرم چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

 • جرم اصلی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 81-102]

 • جرم انگاری بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 131-150]

 • جرم سازمان‌یافته راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 47-79]

 • جرم محال بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 131-150]

 • جرم مقدماتی تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 81-102]

 • جرم ناشی از نفرت تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 213-244]

 • جلب کمک های مالی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 129-157]

 • جنایات جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • جنایات عمدی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • جنبه خصوصی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • جنبه عمومی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • جنسیت‌زدگی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-177]

ح

 • حبس غیرتعزیری مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

 • حق دفاع مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

 • حقوق کیفری اتحادیه اروپا نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 9-40]

 • حکم برائت ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 253-278]

 • حمایت از بزه‌دیده نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 9-40]

خ

 • خسارت‌زدایی ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 253-278]

 • خشونت کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-177]

 • خشونت تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

د

 • دادرسی چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

 • دادرسی منصفانه ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • دادرسی منصفانه اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • دیوان کیفری بین المللی هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 187-219]

ر

 • رنج و لذت بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 179-212]

 • رویه قضایی هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 187-219]

ز

 • زندان تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

س

 • سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 9-46]

 • سیاست جنایی مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • سیاست کیفری تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 213-244]

ش

 • شبهه دارئه بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 67-101]

 • شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 9-46]

ض

 • ضرورت حضور وکیل مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

ع

 • عدالت آیینی اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • عدالت کیفری بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 9-46]

 • عدم توازن کنترل بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 41-65]

 • عفو مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

 • عفو جانی قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 103-129]

ف

 • فرصت‌‌ها بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 41-65]

 • فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-177]

 • فقدان ضرورت در اخلاق بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 179-212]

 • فوتبال راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 47-79]

ق

 • قانون اساسی مشروطه اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • قتل عمدی حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 159-185]

 • قتل عمدی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • قرار بازداشت موقت ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • قرار حمایت اروپایی نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 9-40]

 • قرار منع تعقیب ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 253-278]

 • قصاص جانی قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 103-129]

ک

 • کارآیی نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 103-128]

 • کیفرزدایی بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 67-101]

 • کلیشه‌های فرهنگی کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-177]

گ

 • گروه اقدام مالی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 47-79]

م

 • متجرّی بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 131-150]

 • متهم بی‌گناه ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 253-278]

 • مجازات جایگزین حبس نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 103-128]

 • محدودیّت‌‌‌‌ها بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 41-65]

 • مسئولیت اجتماعی مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • مشارکت مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • مصلحت‌گرایی مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

 • مفهوم جرم بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 179-212]

 • مقاصد کیفری شریعت بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 67-101]

 • مقتول مدیون قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 103-129]

 • مقصد کمک های مالی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 129-157]

ن

 • نظام کیفردهی تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

و

 • ورشکستگی به تقصیر چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

 • ورشکستگی به تقلب چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

ی