آ

 • آرش پور، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]

ا

 • احمدی، احمد آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]

 • اسعدی، سیدحسین چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]

 • اکرمی، روح االله دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 121-146]

 • امیدی، جلیل تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

ج

 • جعفری، مجتبی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]

 • جهانی، بهزاد دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]

 • جودکی، بهزاد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]

ح

 • حبیب زاده، محمد جعفر تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • حسینی، انسیه کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

خ

 • خدادادی، سید بهمن جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]

ر

 • رستمی، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]

 • رضایی، محسن آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]

 • رضوانی، سودابه سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 9-42]

 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]

 • رفیع زاده، علی دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]

 • روستائی، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]

س

 • سبحانی، مهین ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 9-43]

 • سلیمان دهکردی، الهام حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

ش

 • شاملو، باقر پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]

 • شعبانی کندسری، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]

 • شهبازی، علی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]

ص

 • صادقی، محمد هادی تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]

ط

 • طباطبایی، سیدمحمدصادق چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]

ع

غ

 • غنی، کیوان پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

ف

 • فرجیها، محمد تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • فروغی، فضل الله پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

ق

ک

 • کاظمی جویباری، مهدی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]

 • کوشکی، غلامحسن نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 99-124]

گ

 • گوتمان، توماس جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]

م

 • محمدی، قاسم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 125-145]

 • محمد خانی، عباس تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

 • مرادی، حسن عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]

 • میرزایی، محمد پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

 • میر کمالی، سید علیرضا کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

 • میر مجیدی، سپیده تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • میرمحمّد صادقی، حسین نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 9-41]

 • مهرا، نسرین دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]

 • موذن زادگان، حسنعلی حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

 • موسوی مجاب، سید درید دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]

ن

ی

 • یزدیان جعفری، جعفر تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]

 • یوشی، مهشید حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

login