ا

 • ایارگر، حسین نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 9-37]

 • ابراهیمی، شهرام تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 147-174]

 • اکبری، مسعود سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]

 • الهام، غلامحسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]

 • الهام، غلامحسین شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]

ب

 • باقری نژاد، زینب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]

ت

 • تدین، عباس زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]

 • توجهی، عبدالعلی درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]

ج

 • جانی پور، مجتبی مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]

 • جعفری، مجتبی تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 175-196]

 • جوان جعفری، عبدالرضا نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]

ح

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-32]

 • رایجیان اصلی، مهرداد بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]

 • رحمانیان، حامد ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 47-71]

 • رستگاری، ماندانا جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]

 • رستمی، لمیاء تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]

 • رستمی غازانی، امید زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]

 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]

ز

 • زارع، محمد کاظم تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]

 • زمانی، محمود جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]

س

 • ساقیان، محد مهدی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]

ش

 • شاکری، ابوالحسن جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]

 • شاهیده، فرهاد نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]

 • شجاعی، علی « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]

ص

ع

 • عابد، رسول شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]

غ

 • غلامی، حسین زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]

 • غلامی، حمید مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]

ق

 • قناد، فاطمه سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]

ک

 • کوشا، جعفر مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]

 • کوشکی، غلامحسن سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 65-86]

گ

 • گلدوزیان، حسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]

 • گلدوست جویباری، رجب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]

ل

 • لادمخی، معصومه مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]

م

 • مجیدی، سید محمود جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]

 • محمد کوره پز، حسین درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]

 • میر سعیدی، سید منصور جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]

 • موذن زادگان، حسنعلی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]

ن

login