دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 1-274 
1. فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

صفحه 9-41

10.22054/jclr.2020.39809.1864

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری


6. هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری

صفحه 173-200

10.22054/jclr.2020.42595.1923

غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی


8. رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم

صفحه 231-258

10.22054/jclr.2019.39062.1843

لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور