دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 1-220