دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1396، صفحه 1-227 
4. دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

صفحه 101-141

10.22054/jclr.2017.7402

محمد جواد فتحی؛ سید وحید ابولمعالی الحسینی


5. الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

صفحه 143-164

10.22054/jclr.2017.7403

عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد