راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی

ابراهیم رجبی تاج امیر

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 253-287

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60461.2327

چکیده
  معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت‌‌ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة ...  بیشتر

جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398»

محمد آشوری؛ نگین حقیقت

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.55136.2184

چکیده
  اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ...  بیشتر

تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 103-140

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.10792.1188

چکیده
  جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، ...  بیشتر

پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی

فضل الله فروغی؛ کیوان غنی؛ محمد میرزایی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3955

چکیده
  تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای ...  بیشتر

مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98

چکیده
  در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟ پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...  بیشتر