دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 1-376 
4. پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

صفحه 89-123

10.22054/jclr.2019.24456.1481

مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی


6. بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

صفحه 159-189

10.22054/jclr.2018.23035.1439

علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری