حقوق کیفری و جرم شناسی
مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران

مهری برزگر

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، ، صفحه 83-119

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63105.2380

چکیده
  مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی

سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.69553.2512

چکیده
  آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 203-228

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.62002.2365

چکیده
  حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...  بیشتر