آیین دادرسی کیفری
فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی

هادی رستمی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 67-103

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.73744.2585

چکیده
  فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آن‌ها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. ...  بیشتر

ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا

حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی؛ سیروس ضرغامی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.33028.1703

چکیده
  اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت ...  بیشتر

اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 63-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.32283.1683

چکیده
  چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته‌ شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...  بیشتر

استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی

قدرت الله رحمانی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1399، ، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.37413.1800

چکیده
  چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری ...  بیشتر

در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34

چکیده
  تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...  بیشتر