تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل

ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59356.2297

چکیده
  در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...  بیشتر

کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD

مهدی فضلی؛ ابوالفتح خالقی

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 171-211

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.20360.1381

چکیده
  معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق ...  بیشتر

مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98

چکیده
  در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟ پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...  بیشتر

سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی

ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 119-141

چکیده
  حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت ...  بیشتر