بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 9-46

چکیده
  چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط ...  بیشتر

ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

حامد رحمانیان؛ محمد جعفر حبیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 47-71

چکیده
  یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن ...  بیشتر

مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری

زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 73-92

چکیده
  چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول ...  بیشتر

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 93-119

چکیده
  در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم ...  بیشتر

سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی

مسعود اکبری؛ فاطمه قناد

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 121-146

چکیده
  چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از ...  بیشتر

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 147-174

چکیده
  چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی ...  بیشتر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

مجتبی جعفری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

چکیده
  چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...  بیشتر