جامعه شناسی کیفری
رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب

امیر خادمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.71879.2554

چکیده
   گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره‌‌ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه‌‌ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه‌‌های بعد. در دهه‌‌ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی‌‌حجابی جرم‌‌انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای ...  بیشتر

روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب

سید محمد جواد ساداتی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 77-112

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.51563.2094

چکیده
  چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌‌پردازند. مقصود از این جلوه‌‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می‌‌کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین ‌‌واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش‌های ...  بیشتر

مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 38-9

چکیده
     کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه ...  بیشتر