بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی

محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 41-65

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40127.1870

چکیده
      گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن‌‌ها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...  بیشتر

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.33287.1705

چکیده
  حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین ...  بیشتر

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی

بهزاد رضوی فرد

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3952

چکیده
  کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت ...  بیشتر

حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان

بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده
  دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...  بیشتر