روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب

سید محمد جواد ساداتی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 77-112

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.51563.2094

چکیده
  چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌‌پردازند. مقصود از این جلوه‌‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می‌‌کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین ‌‌واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش‌های ...  بیشتر