حقوق کیفری و جرم شناسی
نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری

طاهر توحیدی؛ محمد آشوری

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.71124.2541

چکیده
  با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده ‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون‌گذاری، ...  بیشتر

حقِ کیفر خرد بنیاد

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 43-76

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.53531.2144

چکیده
  چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری‌ و کیفردهی‌ را عقلانیّت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل‌‌ می‌شوند. در دولت‌های مدرن ...  بیشتر

رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه

حسین میرمحمد صادقی؛ زینب لکی

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 255-285

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.28685.1585

چکیده
  با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. ...  بیشتر