مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان

جعفر کوشا؛ حمید غلامی

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 9-39

چکیده
  چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات ...  بیشتر

کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

بهزاد رضوی فرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 181-203

چکیده
  محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار ...  بیشتر