تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی

جمشید غلاملو

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 287-318

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.31022.1656

چکیده
  اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از ...  بیشتر