بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری

سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44014.1941

چکیده
  حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی   بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم‌انگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98(   چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی ...  بیشتر

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

محسن عینی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 171-203

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.18496.1346

چکیده
  قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب ...  بیشتر

حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی

فیروز محمودی جانکی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 83-110

چکیده
  چکیده نظریۀ جرم‌انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری‌است. پرسش این است که بنیان نظریه‌های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق‌ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می‌دهد با این که این اصل ...  بیشتر

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران

اکبر وروایی؛ رضا سعادتی؛ حمید هاشمی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 33-62

چکیده
  وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از ...  بیشتر

جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

سید محمود مجیدی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 165-181

چکیده
  با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات ...  بیشتر

کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری

سعید قماشی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 137-158

چکیده
  مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...  بیشتر