تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم

سپیده میر مجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها؛ جلیل امیدی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3957

چکیده
  بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است ...  بیشتر