تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی

حمید رحیمی؛ رحیم نوبهار

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.57376.2242

چکیده
  فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته­اند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده­اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه­تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ...  بیشتر

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد

حسین خدایار؛ رحیم نوبهار

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 265-297

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.32939.1699

چکیده
  در برخی روایات، اقامه‌ حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه‌ برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده ...  بیشتر

شفاعت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 103-130

چکیده
  چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت ...  بیشتر