جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن

سید بهمن خدادادی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.54906.2186

چکیده
  نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش ...  بیشتر

جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا )

سید بهمن خدادادی؛ توماس گوتمان

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.4436

چکیده
  یکی از مباحث پر چالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام‌های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این ...  بیشتر