مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

بهزاد رضوی فرد؛ سید نعمت اله موسوی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6753

چکیده
  چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری ...  بیشتر

کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی

بهزاد رضوی فرد

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 69-89

چکیده
  چکیده جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال ...  بیشتر

کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

بهزاد رضوی فرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 181-203

چکیده
  محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار ...  بیشتر