پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1781

چکیده
  چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم ...  بیشتر