انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی

جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 221-251

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.57578.2247

چکیده
  انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های ...  بیشتر