دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/jclr.2019.39258.1849

جواد صالحی


2. بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.40127.1870

محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد


3. بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.45149.1964

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عرفان خرمی عراقی


4. قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.44663.1954

سیف اله احدی


5. بررسی حقوقی و فرا حقوقی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.44014.1941

سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


6. کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.45292.1982

رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی


7. بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.39007.1839

مصطفی نصیری؛ سید محمد حسینی


8. تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.43816.1934

مجید قورچی بیگی؛ محمد رضا رضائیان کوچی