دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22054/jclr.2021.52225.2142

حسین محمد کوره پز؛ ابوالقاسم خدادی؛ علی عزیزی