حقوق کیفری و جرم شناسی
پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا

بختیار عباسلو؛ علی رفیعی؛ عیسی امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.62002.2365

چکیده
  در این تحقیق حمایت از حریم خصوصی در قوانین اساسی ایران و کانادا به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های ...  بیشتر