نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی

روح الله اکرمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53648.2145

چکیده
  در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری ...  بیشتر

مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 37-65

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.24029.1465

چکیده
  در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد ...  بیشتر